A ka dhene doreheqje Prindon Sadriu? / Ja si qendrojne detajet

A ka dhene doreheqje Prindon Sadriu? / Ja si qendrojne detajet

A ka dhene doreheqje Prindon Sadriu? / Ja si qendrojne detajet

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka thënë se Prindon Sadriu nuk ka dhënë asnjëherë d,orë,heq,je nga pozitat e tij brenda kësaj mi,nist,rie.Kështu tha për Klankosova.tv sekretari i MPJD-së, Behar Isma.“Laj,mi është i pasa,ktë. Prindon Sadriu nuk ka dhënë as,njëhe,rë d,orëhe,qje nga MPJD-ja. Deri më tani, te zyra që unë për,faq,ësoj nuk kemi asnjë par,aqitje të dor,ëh,eqjes”.La,jmi i p,asa,ktë erdhi nga një e-m,ail që ka qar,kullu,ar brenda red,ak,sisë së Klankosova.tv, ku Sadriu o,fr,onte dor,ëh,eqje nga të gjitha poz,i,tat e tij.Brenda e-mailit “pri,ndon.sad,riu@aus,traliam,ail.com” thuhej se ai do ta mbante vetëm po,zitën e tij bre,nda Fo,rc,ës së Si,gur,isë së Kosovës.

Leave a comment

Your email address will not be published.