Adem Demaçi e kishte kundershtuar Hashim Thaçin per marreveshjen e Rambujes,ja cila eshte arsyeja tronditese

Adem Demaçi e kishte kundershtuar Hashim Thaçin per marreveshjen e Rambujes,ja cila eshte arsyeja tronditese

Adem Demaçi e kishte kundershtuar Hashim Thaçin per marreveshjen e Rambujes,ja cila eshte arsyeja tronditese

Mehmet Hajrizi, njëri ndër për,faq,ës,uesit e del,ega,cio,nit të Kosovës në Rambuje, ka folur për kun,dërs,htim,in e veprimtarit Adem Demaçit, ndaj mar,rëv,es,hjes së Rambujesë.Para dhe gjatë kohës së Rambujesë, kishte pasur bi,se,ime të vaz,hdu,es,hme për të gjetur një të përb,as,hkët li,dhur me mar,rëves,jen.Sipas Hajrizit, Demaçi mendonte se mar,rëve,shja e Rambujesë do ta kth,ente Kosovën në Serbi, dhe kësaj ra,dhe do ta kt,hen,te me mir,ati,min e vetë përf,aq,sue,sve të Kosovës.Për Demaçin, kjo kons,ide,rohej kat,ast,ro,fi,ke.“Adem Demaçi me,nd,ont,e se marrëveshja e Rambujesë do ta kthe,n,te Kosovën në Serbi, dhe kësaj radhe do ta kthe,nte me miratimin e vetë përfa,qësu,esve të Kosovës. Dhe për të kjo ishte ka,tast,rof,ike. Në qoftë se në këtë kor,nizë mbetemi, ai kishte plot,ësis,ht të drejtë por ask,ush nga ndë,rkom,bët,arët nuk mendonte, e më së paku SHBA-ja që Kosova të kth,ehej në Serbi”.“E dyta, marr,ëves,hja e Rambujesë, ishte pro,kla,muar qysh më herët se do të jetë e për,kohs,hme, dhe i ca,kt,uan asaj një afat tre vjeçar. Pas tre vitesh, mund të vaz,hdo,nim bisedimet për ta gjetur një ma,rrëv,eshje de,fin,it,ive por edhe mund të va,zhd,on,im lu,ft,ën. Të presësh tre vjet në p,aqe, të nd,aloh,ej lu,f,ta, ishte një kohë shumë e mirë për UÇK-në e cila nuk ishte në gj,end,je të va,zhdon,te l,uft,ën fr,onta,le, jo për gu,ximi,n, jo për efe,kt,vin nj,er,ëzor por për mu,ges,ën e armatimit”, thotë ai.Adem Demaçi donte qe lu,ft,a te vazhdonte.

Leave a comment

Your email address will not be published.