Hoxhe Behar Mjekiqi nje patriot i madh thote se e kemi Plisin e Bardhe para kapuçit te Hoxhes

Hoxhe Behar Mjekiqi nje patriot i madh thote se e kemi Plisin e Bardhe para kapuçit te Hoxhes

Hoxhe Behar Mjekiqi nje patriot i madh thote se e kemi Plisin e Bardhe para kapuçit te Hoxhes

Im,ami nga Obiliqi është pyetur për kap,uçin që ba,rtin hox,halla,rët dhe për Pli,sin e bardhë se cilin e zgjedhë të parin.Ima,mi në “n’Kosovë Show’ tha se Plisi i ba,rdhë është sim,bol k,ombë,tar dhe ai zgjedhë Plisin.“Veshja jonë është e pro,fesi,onit tonë, çdo te,olog duhet me pas ves,hjen e vet, edhe në xh,ami edhe në të p,ame edhe si ho,xhë me nejt dikun, me u dallu iden,ti,teti tij fet,ar, ndërsa ide,nt,te,ti jonë kombëtar është kapuçi i bardhë, dhe me të k,udo në botë me shku t,reg,on që je shqiptar”, tha ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.