Sekretari Blinken dridh Vuçiqin ja permend Kosoven / Ja per qfare behet fjale

Sekretari Blinken dridh Vuçiqin ja permend Kosoven / Ja per qfare behet fjale

Sekretari Blinken dridh Vuçiqin ja permend Kosoven / Ja per qfare behet fjale

Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pë,rgë,zoj popullin e Serbisë në festën tuaj kombëtare.Vendet tona kanë ndërtuar lid,hje të f,orta gjatë 140 viteve të fundit dhe Shtetet e Bashkuara presin të ndë,rt,ojnë një të ardhme edhe më të ndr,its,hme së bashku si par,tn,erë në Evropë dhe në ske,nën gl,oba,le. Ne jemi të përkushtuar të mbështesim synimin e Serbisë për int,eg,rim,in evropian dhe ink,uraj,oj,më no,rmal,izi,min gjit,hëpë,rfs,hir,ës të mar,rëdhën,ieve të përqendruara në njohjen re,cipr,oke me Kosovën, e cila do të nx,isë si,gu,ri dhe st,ab,il,ite,t më të madh në rajon.Ne jemi krenarë që jemi partnerë me Serbinë në for,cimi,n e lidhjeve tona ekonomike, bas,hkë,punimin e sig,uri,së dhe mbës,htet,jen e dive,rsif,ikim,it en,ergje,ti,k të Serbisë.

Partneriteti ynë ekonomik me Serbinë u rrit ndj,es,hëm në vitin 2021, me in,vest,ime të reja në se,kt,orët e inf,rast,ruktu,rës, tekn,olo,g,jisë dhe buj,q,ësisë. Ne gjithashtu rritëm bashkëpunimin tonë dypa,lësh të mbr,ojtj,es, duke festuar 15-vjetorin e Programit të Partneritetit Shtetëror, duke mbajtur një stër,vitje të rëndësishme dypalëshe ajr,ore dhe duke kryer ko,nsult,ime usht,ara,ke dypalëshe të nivelit të lartë. Lidhjet tona të forta bu,ro,jnë jo vetëm nga ajo që ne arrijmë mes qeverive, por edhe nga për,pje,kjet dhe a,spira,tat e përbashkëta të qytetarëve të përditshëm serbë dhe amerikanë, siç dës,hmoh,et nga 30-vjetori i programit Fulbright dhe nisja e part,nerite,teve të reja akademike midis universiteteve të SHBA-së dhe Serbisë.Ndërsa shikojmë përpara për të ndërtuar një marr,ëdh,ënie bi,later,ale edhe më të fo,rtë, i uroj pa,qe, pr,osp,er,itet dhe shë,ndet të mirë për po,pullin e Serbisë.

Leave a comment

Your email address will not be published.