Serbia dhe UDB shkembyen 3 Dokumente per ta kapur Hashim çlirimtarin gjalle / Ja per qfare behet fjale

Serbia dhe UDB shkembyen 3 Dokumente per ta kapur Hashim çlirimtarin gjalle / Ja per qfare behet fjale

Serbia dhe UDB shkembyen 3 Dokumente per ta kapur Hashim çlirimtarin gjalle / Ja per qfare behet fjale

Marrëveshja e Rambujesë kon,si,der,ohej god,it,je e madhe për Serbinë. Pas saj filluan bo,mbar,d,imet e NA,TO-s. Por, pas marr,ëvesh,jes Serbia kishte bërë pl,an për ta ka,pur li,deri,n e UÇK-së z. Hashim Thaçi. Po ju sjellim det,aje,t dhe pr,apas,ke,nat të cilat i kishte thënë Thaçi në disa med,i,ume por i kishte pë,rmbl,edh,ur gazetari Blendi Fevziu në lib,rin e tij“Ku,firi,n e kaloi ve,tëm në dit,ën e tr,etë. Dy ditët e para te,nta,ti,vat dës,htu,an dhe të t,retën, arriti të ndë,rro,nte dr,ejti,min dhe të ka,lon,te aty ku nuk e pr,isn,in. Serbët kishin sht,uar pë,rfo,rc,imet në k,ufi. Ata e dinin se Hashim Thaçi, ndryshe nga pjesa tjetër e del,e,gac,ion,it, po t,ento,nte rrugën që e dinte më mirë, por që ishte edhe më e rre,z,iksh,mja, ku,fi,rin…! Në Kosovë kishin vendosur që ku,firi të ko,ntr,ollo,hej rre,pt,ë. Kishte inf,or,mac,ione se Thaçi do të hy,nte në këmbë, dhe kapja e tij shi,hej si një fi,tor,e e madhe për Beogradin. Shefi i Sh,tab,it të Pë,rgji,th,shëm të Us,htris,ë dhe Shefi i Shër,bi,mit Sek,ret kanë shk,ëm,byer për këtë çë,sht,je së paku 3 do,kum,ente, që janë b,otu,ar më pas në shty,pin serb. Thaçi arri,ti të k,alojë vetëm di,tën e tr,etë. Dy ditët e para rrugët qenë të zëna. Nuk kishte s,ig,uri as në br,end,ësi të te,rrit,o,rit të Kosovës. Udh,ëtim,i zg,jati afro 24 orë dhe ai nuk e dinte, që ndë,rsa kal,onte ku,fir,in, në UÇK po ndo,d,hnin zhv,i,ll,ime të mëdha dhe me pes,hë në të ard,hm,en…”

Leave a comment

Your email address will not be published.