Ambasadori Gjerman po trazon ujera me kete qe tha per Asocacionin ne Kosove

Ambasadori Gjerman po trazon ujera me kete qe tha per Asocacionin ne Kosove

Ambasadori Gjerman po trazon ujera me kete qe tha per Asocacionin ne Kosove

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde ka folur fi,nal,en me Serbinë, derisa thotë se duhet të mby,lle,t me nj,ohje të nd,ërsje,llë pasi nuk im,agjin,ohe,t që dy shtete që nuk e njohin njëra-tjetrën të futen në BE.Rohde ka thënë se janë Qeveritë e të dyja vendeve që t’i hapin rrugë dialogut në mënyrë që të hapet rruga edhe për in,te,gr,im në BE e në st,ruk,ur,at eu,roat,lant,ike.“BE është leh,tës,ues në dialog. Nëse më pyesni mua per,son,ali,sht, unë do të doja që marrëveshja të arrihet sot, më mirë se nesër, ashtu siç do të doja të bëhet edhe li,be,rali,zi,mi i v,iza,ve. Këtë e kemi bërë të qartë prej kohësh, por kjo nuk varet nga ne, sepse ne jemi le,ht,ësu,es. Janë qeveritë e Kosovës dhe Serbisë ato që duhet të merren vesh dhe ne për,pi,qemi ta ço,jmë proc,esin përpara, sepse vetëm kur të ketë përparim, hapet rruga për inte,gr,im në BE dhe në stru,ktur,at euroatlantike”, ka thënë Rohde në një intervistë për Gazetën Express.

Diplomati gjerman ka folur edhe për çë,sht,jen e Aso,ciac,io,nit duke theksuar se po pre,sin pro,poz,ime në tavolinë nga Kosova, pas sipas tij, nuk është pozi,ci,on i mirë të thuash vetëm jo.“Zgj,id,hja është e qartë: Për të arritur për,pa,rim, duhet të sjellësh diç,ka në tavol,inë. Ekziston një marrëveshje që është nënshkruar në Bruksel edhe nga Kosova për të the,me,luar aso,ci,acio,nin dhe ne pr,es,im pr,opo,zime për këtë çës,htj,e. Unë, sikurse edhe të tjerët, kam në,nv,izu,ar se askush nuk e dë,shir,on një Rep,ubli,ka S,rpska këtu dhe se asoc,iaci,oni duhet të jetë ko,nf,orm Kush,tet,utë,s së Kosovës, por ka shumë mënyra për ta zgj,idhur këtë çë,sht,je. Ajo që po mungon deri tani është një pro,poz,im nga Kosova”, është shprehur ai.“Po. E përsëris: pr,og,resi va,ret nga hise,dar,ët në dia,log. Mendoj se të thuash vetëm jo, asnjëherë nuk është një po,zi,cion,im i mi,rë. Sill diç,ka në tav,olin,ë, pastaj mund të di,skutos,h!”, shton tutje Rhode.

Leave a comment

Your email address will not be published.