Avokati i Hashim Thaçit po dridh Specialen, ngre alarmin per nje propozim – Ja cfare eshte duke ndodhur

Avokati i Hashim Thaçit po dridh Specialen, ngre alarmin per nje propozim – Ja cfare eshte duke ndodhur

Avokati i Hashim Thaçit po dridh Specialen, ngre alarmin per nje propozim – Ja cfare eshte duke ndodhur

Avokati i Hashim Thaçit po dridh Specialen, ngre alarmin per nje propozim – Ja cfare eshte duke ndodhur.“Po rrezikohet drejtēsia” – Avokati i Thaçit ngre alarmin pēr njē propozim tē pro ku,rorisē pēr dēshmitarēt.Njē çēshtje e intervistimit tē dēshmitarēve nē Speciale po e shqetēson avokatin e ish-presidentit tē Kosovēs, Hashim Thaçi, Greogory Keohe nē Hagē.Protokolli i propozuar nga Pro ku,roria e Hagēs pēr intervistimin e dēshmitarēve po refuzohet ashpēr nga mbrojtja e Hashim Thaçit nē Speciale.Sipas avokatit Keohe, protokolli i propozuar nga Pro ku,roria shkel tē drejtat themelore tē ish-presidentit Thaçi, duke vēnē nē kētē formē masa mbrojtēse shtesē, megjithēse sipas avokatit Pro ku,rorisē i ka kaluar koha pēr njē gjē tē tillē.“Mbrojtja pēr z. Hashim Thaçi i pērgjigjet para,shtresave tē Sekretarit pēr Protokollin e Propozuar pēr Intervista me Dēshmitarē. Mbrojtja i qēndron parashtresave tē mēparshme ku thekson se protokolli i propozuar nga Pro ku,roria shkel tē drejtat themelore tē z. Thaçi dhe pērbēn njē pēr,pjekje pēr tē shtuar shumē masat mbrojtēse, ndērkohē qē PSP-sē i ēshtē ndaluar koha pēr ta bērē kētē”, thuhet nē parashtresat e Keohes.Ky i fundit, alarmon se drejtēsia e gjy,kimit pēr tē a ku,zuarit ēshtē nē rre,zik, pasē parasysh se çēshtja e intervistimit tē dēshmitarēve ēshtē thelbi i hetimeve tē mbrojtjes.

“Duke pasur parasysh pērgjigjet e kufizuara tē dhēna dhe pyetjet e shumta tē ngritura nga Sekretaria, Mbrojtja rithekson se miratimi eventual i njē protokolli pēr kontaktet me dēshmitarēt dhe trajtimin e informacioni konfidencial gjatē he,timeve kērkon njē debat tē plotē nē prani tē palēve, pjesē,marrēsve dhe Sekretarisē. Kēto çēshtje janē thelbēsore pēr hetimet e mbrojtjes. Drejtēsia e gjy,kimit pēr tē A ku,zuarit ēshtē nē rre,zik”, ka thēnē Keohe.Avokati i Thaçit tutje thekson se çdo regjim i miratuar duhet tē sigurojē mbarēvajtjen e procesit tē intervistimit tē dēshmitarēve, nē atē formē qē askush tē mos detyrohet tē dēshmojē kundēr vetes sē tij.“Siç u parashtrua mē parē, ēshtē kri,tike qē çdo regjim i miratuar tē respektojē tē drejtat themelore tē tē A ku,zuarit, tē tilla si tē drejtat pēr tē pasur kohēn dhe lehtēsitē e duhura pēr pērgatitjen e mbrojtjes sē tij, pēr tē marrē nē pyetje dēshmitarēt kundēr tij dhe pēr praninē dhe marrjen nē pyetje tē dēshmitarēve nē emēr tē tij nē tē njējtat kushte si dēshmitarēt kundēr tij, dhe tē mos detyrohet tē dēshmojē kundēr vetes apo tē pranojē fajin e tij, siç garantohet me Kushtetutēn e Kosovēs, Ligjin N°05/L-053 pēr Dhomat e Specializuara dhe Zyrēn e Pro ku,rorit tē Specializuar dhe Konventēn Evropiane mbi tē drejtat e njeriut. Nē mēnyrē tē ngjashme, Mbrojtja nuk duhet tē detyrohet tē zbulojē produktin e saj tē punēs sē mbrojtjes (duke pērfshirē hetimet dhe teoritē e tij hetimore dhe fushat e interesit), tē privilegjuar nē pērputhje me rregullat 104, 106 dhe 111 tē Rregullores sē Procedurēs dhe Provave”, thuhet tutje nē para,shtresat e avokatit Keohe.Ndryshe, krerēt e UÇK-sē janē nē pritje tē vendimit tē Apelit mbi ankesēn e tyre pēr refuzimin e parabu rgi,mit nga Gjy,qtari i Procedurēs Paraprake.Specialja ndērkaq nuk e ka bērē ende tē ditur panelin e Apelit qē e ka caktuar tē merret me kētē rast.

Leave a comment

Your email address will not be published.