Kosova teme ne Senatin Amerikan kjo qfare u fol per Kosoven ne Senat po dridh vendin

Kosova teme ne Senatin Amerikan kjo qfare u fol per Kosoven ne Senat po dridh vendin

Kosova teme ne Senatin Amerikan kjo qfare u fol per Kosoven ne Senat po dridh vendin

Kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme të Se,natit amerikan, Bob Menendez, është shp,reh,ur i shq,etësu,ar se th,emeli,mi i Aso,ciaci,oni,t të komunave me shumicë serbe në Kosovë, mund të çojë në fo,rmim,in e një Republika Srp,ska.I dër,gua,ri i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar u paraqit të mërkurën para Nënkomitetit për Punë të Jashtme të Senatit amerikan, ku foli për angazhimin dhe st,rat,eg,jin,ë e Washingtonit në Ballkanin Perëndimor.Gjatë kësaj par,aqitj,eje pati deb,ate edhe për Kosovën dhe di,alo,gun në përgjithësi.Kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme të Senatit të SHBA-së, Bob Menendez, që është një mik i shqiptarëve, kr,iti,ko,i Escobarin për pre,sio,ni,n që po i bëhet Kosovës me Aso,cia,cio,nin.“Ju po i bëni pr,esi,on Kosovës që të im,plemen,to,j një Asoc,ia,ci,on të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, pë,rkun,dër fa,k,ti,t që Gjy,ka,ta Ku,shte,tu,ese e Kosovës ka gjetur disa pa për,puths,hm,ëri të marr,ëvesh,jes së Brukselit të vitit 2013 për këtë asociacion. Unë mendoj se kjo nuk duhet të ndodhë. Nuk duhet të bëjmë edhe një tjetër Republika Srpska, dhe nuk duhet assesi të dë,mto,jmë sovr,anite,ti,n e Kosovës… Pë,rk,ndr,az,i pr,esi,on,i duhet të jetë mbi Serbinë që të njohë pava,rësi,në dhe sovra,nite,ti,n e Kosovës”.

Nga ana tjetër Escobar tha se mendon që kjo gjë nuk do të ndo,dhë.“Ne e mbësh,tesi,m krij,imi,n e Aso,ciac,ion,it për shumë arsye. E para është se për të palët veçse janë pa,jtu,ar. Edhe pse Gjy,k,ata Kus,hte,t,uese ka thënë se disa pjesë nuk kanë qenë në për,put,hje me Kush,tet,ut,ën, nuk ka thënë se vetë Aso,ciac,io,ni është jo kus,htet,ues. Në ko,ntek,st,in e dialogut, është në dorën e Kosovës dhe Serbisë që të vendosin se si do të dukej. Nuk duhet të jetë, dhe si,guri,sht ne nuk duam që të jetë i ngj,ashë,m me Republika Sërpskan, por ne i kemi bërë thirrje, dhe ho,mol,ogu im Lajçak i ka bërë thirrje Qeverisë së Kosovës të shi,koj,ë mode,let që ata besojnë se mund të jenë të përshtatshme që nuk do të mi,no,jnë sov,ran,itet,in dhe fu,nks,ion,alit,et,in e tyre”, deklaroi Escobar.Kujtojmë se Bob Menendez është mik i madh i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane

Leave a comment

Your email address will not be published.