Petkoviq me nje paralajmerim per Albin Kurtin,nuk i ka kursyer aspak fjalet per Kryeminstrin e Kosoves

Petkoviq me nje paralajmerim per Albin Kurtin,nuk i ka kursyer aspak fjalet per Kryeminstrin e Kosoves

Petkoviq me nje paralajmerim per Albin Kurtin,nuk i ka kursyer aspak fjalet per Kryeminstrin e Kosoves

Petar Petkoviq, drejtori i të ashtuquajturës Zyrës për Kosovën ka r,eagu,ar ndaj deklaratës së mini,stres së jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla, që zgjedhjet e përgjithshme serbe të 3 prillit nuk do të mb,ahen në Kosovë.Sipas tij, komuniteti ndë,rkomb,ëtar po mer,ret me çës,htje,n e mb,ajt,jes së zgjedhjeve serbe në Kosovë.Ai në po,sti,min e tij në Twitter iu drejtua kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit, që “të mos luajë me të dre,jt,at e nj,eri,ut”, dhe tha se “revo,kim,i i së dre,jtav,e të serbëve për të vot,uar në Kosovë do të ketë pa,so,ja të paparashikueshme dhe af,atgj,ate”.“Po të pyetej Albin Kurti, serbë as që do të kishte më në Kosovë, e lëre më zgj,ed,hje. Për këtë arsye edhe kom,unit,eti ndë,rkombë,tar tashmë është duke ve,pru,ar, përgjëegjësia e të cilëve në këtë gjë është kr,ucia,le”, shkroi Petkoviq.Ai paralajmëron pas,o,ja af,atg,jat,e nëse zgje,dh,jet serbe të 3 prillit nd,alo,en në Kosovë.

Leave a comment

Your email address will not be published.