Ja se si eshte menduar pavaresia e Kosoves dhe bashkimi kombetar me Shqiperine nga CIA ne dokumentin sekret te vitit 1979

Ja se si eshte menduar pavaresia e Kosoves dhe bashkimi kombetar me Shqiperine nga CIA ne dokumentin sekret te vitit 1979

Ja se si eshte menduar pavaresia e Kosoves dhe bashkimi kombetar me Shqiperine nga CIA ne dokumentin sekret te vitit 1979

Si e kishte anal,izuar CIA amerikane polit,ikën e kahmotsh,me shqip.tare për pavarësinë e Kosovës, metodat b ruta,le të Aleksandar Rankoviqit dhe idenë e repub,likës shqiptare në Jugosllavi, e cila u shn.dërrua në “qëllim të përhershëm” në krijimin e “Shqipërisë së Madhe”.Në prill të vitit 1979 CIA kishte bërë analizën e “çështjes së Kosovës” në Jugosllavi. Në do.kumentin e shifruar “RDP80T00942A001000060001-7”, të titulluar “Jugosllavia: Problemi i Kosovës”, agjencia ame.rikane e inteligjencës kishte vërtetuar gjenezën e p roblemit shqiptaro-serb dhe impl,ikimet e këtij p roblemi li.dhur me të ardhmen e Kosovës në Jugosllavinë pas Titos.Analiza e CIA-së fillon me tezën se, edhe pse rivaliteti serbo-kroat prinë në Jugo.sllavi, në prapavijë zhv,illohet rivaliteti serbo-shqiptar, i cili do të ketë “ndikim po aq të rëndësishëm se si do t’ia dalë Beo.gradi në krye me p roblemin e pakicave n acionale”.Raporti konstaton se si, pë,rkundër p ërpjekjeve serbe që ta përv,etësojnë Shqipërinë në vend,imet, siç janë rr itja e shkallës së auto,nomisë dhe ndihma ekonomike, n aciona lizmi shqipt,ar po f orcohet në ko.hën e një ekonomie gjithnjë e më të dobët në Kosovë.

Leave a comment

Your email address will not be published.