Veteranet e UÇK-se kane disa fjale per Albin Kurtin – Ata thane qe Kurti po i injoron per kete gje

Veteranet e UÇK-se kane disa fjale per Albin Kurtin – Ata thane qe Kurti po i injoron per kete gje

Veteranet e UÇK-se kane disa fjale per Albin Kurtin – Ata thane qe Kurti po i injoron per kete gje

Qeveria e Kosovës ka or,g,aniz,uar festimin e 14-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt.Por, këtë vit Or,g,ani,za,ta e Vet,era,n,ëve të L,uft,ës së Us,h,tr,isë Çl,ir,imta,re të Kosovës ka njo,f,tuar se nuk do të marrë pjesë në Kës,hi,llin Or,gan,iz,ues për këtë festë.Sekretari i OVL të UÇK-së, Faton Klinaku, ka dek,la,ruar për lajmi.net se arsyeja e mospj,es,ëmarr,jes në kësh,il,lin or,gan,izu,es të 14-vjetorit të Pa,varë,sisë së Kosovës është in,jori,mi i kryeministrit Albin Kurti ndaj tyre.“Ne në festën e Pav,arës,isë marrim pjesë, por jo në Kës,hi,llin Or,ganiz,ues. Arsyeja është se dje janë bërë një vit që u bë kryeministër, nuk e kemi taku asnjëherë pë,rpos kur ja kemi uru zyrën, i ka dy e-ma,ile por nuk ka kthyer përg,jig,je. Po na in,jor,on për ta,kim,e dhe deri sa ai na in,j,ron që të ta,kohe,mi kur ve,te,ran,ët e l,uft,ës do të duh,ej të merr,nin ben,efic,ion,et e tyre për,mes mini,stri,ve të nd,rysh,me dhe për këtë arsye duhet të ta,kohem,i me kryeministrin, ai s’na takon, çka me u fut në Këshill Or,ga,nizu,es na për ta sh,ënu Pa,varë,sinë, e shë,no,jmë vetë”, ka thënë Klinaku.

Tutje, ai ka dek,laru,ar se me çdo kry,emi,nistër të k,aluar kanë p,asur r,apor,te të mira dhe i kanë ar,an,zhu,ar takimet më leh,të, përmes tel,efon,it. Por, Klinaku ka thënë se kjo nuk ka ndod,hë me Kurtin.“Me kryemi,nistr,at e çdo qe,verie, ne tak,ime,t i kemi or,ga,niz,uar përmes tel,ef,onat,a,ve në zyrën e tyre dhe na kanë aranzhu takimin. Këta nuk kanë pranuar, as Qeveria Kurti I as Kurti II, që të organizojmë takim ose ta or,gani,zojn,ë ata tak,imi,n përmes te,le,fo,nit. Ata gjithmonë kanë kë,rku,ar që të dër,goj,më e-ma,il. Dy e-m,aile ju kemi dë,rguar, asn,jë për,gjigje nuk e ka”, ka thënë Klinaku.Ai ka bërë të di,tur se një anë,tar i k,ryes,isë së OVL-UÇK është ta,k,uar fi,ziki,sht me kryeministrin Kurti, ku ky i fu,ndi,t i ka thënë se “do t’ju thë,rr,as”, por që sipas Klinakut tashmë janë bërë një vit që Kurti është bërë kryeministër dhe nuk i ka ft,uar asn,jëhe,rë, e as nuk ju ka kt,hyer përg,jigje me e-ma,il.

Leave a comment

Your email address will not be published.