Albin Kurti dridh Serbine me kete qe sapo tha per Asocacionin pa ju trembur syri fare

Albin Kurti dridh Serbine me kete qe sapo tha per Asocacionin pa ju trembur syri fare

Albin Kurti dridh Serbine me kete qe sapo tha per Asocacionin pa ju trembur syri fare

Kryeministri Kurti për Asociacionin: S’mund ta krijojmë.Kryeministri Albin Kurti ka përsëritur sërish qëndrimin se nuk mund të ketë Aso,cia,cion të Komunave me Shumicë Serbe.Shefi i qeverisë tha se Serbia ka re,fuz,uar propozimet e Kosovës të cilat thotë se i bëri gjatë dy taki,meve, të ndër,mjet,ësuar,a nga BE-ja, me ho,mol,ogun e tij serb Aleksandar Vuçiq në Bruksel.“Unë kam qenë shumë aktiv në bi,sedi,met e zhvi,llua,ra në Bruksel me presidentin e Serbisë – edhe më 14 qershor edhe më 19 korrik të vitit të kaluar. Unë kam bërë pr,opoz,ime, njëri ka qenë për re,ciproc,iteti,n e të drejtave të pa,kic,ave dhe kam marrë shem,bu,llin që Serbia ka në te,rri,tor,in e saj ku krijon kësh,ill,at n,acio,na,le për pa,ki,cat kombëtare dhe kemi thënë që nëse Serbia mja,fton që kjo është e mjaftueshme për pak,icat kombëtare po e zba,tojm,ë edhe ne në Kosovë. Re,cipr,o,ci,teti është parim i sh,ëndos,hë i mar,rëd,hënie,ve të mira fq,injë,s,ore. Është re,fu,zuar”.

“Në anën tjetër kam pr,opoz,uar edhe Deklaratë të Paqes për mos,sul,mim. Duhet të flasim për paqe tash kur ar,mato,sj,et e shteteve kanë filluar të bëhen la,jm bo,t,ëror dhe aq më tepër kur kemi par,as,ysh ag,res,ivite,ti,n e Fe,dera,tës Ruse. Edhe kjo gjë është re,fuz,uar. Nuk është e saktë të thuhet që vetëm Kosova po r,efuz,on As,ocia,ci,on,in e Komunave me Shumicë Serbe. Kosova e ka Aso,ci,aci,onin e Komunave të Kosovës dhe gjithashtu e ka edhe në Kus,htetu,tën e saj të nor,muar se çka janë të dr,ej,tat e ko,mun,itete,ve joshumicë që janë sipas sta,n,dard,ev,e më të larta evropiane dhe shumë më t,epër se aq, por është Serbia ajo që ka re,fuzu,ar pro,poz,imet e Kosovës. Ka re,fu,zuar edhe Deklaratën e Paq,es për moss,ulm,im edhe rec,ipro,cit,et,in e të dre,jta,ve, pra në vitin e kaluar kemi ref,uz,im të Serbisë dhe jo Kosovës”.

Leave a comment

Your email address will not be published.