Albin Kurti ne takim me nderkombetare ua thote te gjithve troç qe BE ju ka mohuar kete gje Kosoves – Ja per qfare behet fjale

Albin Kurti ne takim me nderkombetare ua thote te gjithve troç qe BE ju ka mohuar kete gje Kosoves – Ja per qfare behet fjale

Albin Kurti ne takim me nderkombetare ua thote te gjithve troç qe BE ju ka mohuar kete gje Kosoves – Ja per qfare behet fjale

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, në ditën e parë të pjesëmarrjes në Kon,ferencën e Sigu,risë, së Mynihut, tha se Kosova ka sh,ën,uar për,mirës,im të madh të ind,ikatorë,ve ekonomikë gjatë vitit të kaluar.Ekonomia e vendit i është përg,jig,jur po,zitiv,is,ht qeverisjes sonë të mirë. Të hyrat vjetore janë rri,tur, qar,kul,limi vjetor i biz,nese,ve është rritur, gjithashtu eks,po,rt,et dhe inv,estim,et e huaja, tha kryeministri, thuhet në komunikatë.Ndërsa sa i përket li,be,ral,izi,mit të vizave, Kurti pë,rsë,ri,ti f,akt,in, që edhe është ev,iden,tu,ar tashmë në raportin e Komisionit Evropian, se Kosova ka plo,të,suar kri,ter,t për l,iberal,zim,in e vizave.

“Mos liberalizimi ta,nimë është e dre,jtë e mo,huar. Përmirësimet në i,ndik,at,orët ekonomikë, lu,ft,a k,und,ër kr,im,it të or,gan,izua,r dhe ko,rr,ups,io,nit dhe pol,it,ikat ref,ormi,ste në sis,tem,in e drej,tësi,së dhe administratë pu,bli,ke e bëjnë Kosovën më me,rito,re për mbë,shte,tje edhe më të madhe fin,anc,iare nga Bashkimi Evropian”, u shpreh kryeministri Kurti.Ndërkaq, komisioneri Hahn tha se Bashkimi Evropian, përveç tjerash do të përkrahë te,kniki,sht dhe fin,anciar,is,ht në pr,oje,ktet për ar,sim dhe af,tësi,m pro,fesio,nal.

Leave a comment

Your email address will not be published.