Antony Blinken dridh Ballkanin me kete qe tha per Pavarsine e Kosoves.. WOW

Antony Blinken dridh Ballkanin me kete qe tha per Pavarsine e Kosoves

Antony Blinken dridh Ballkanin me kete qe tha per Pavarsine e Kosoves

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka uruar shqiptarët e Kosovës për 14 vjetorin e Pavarësisë. Blinken thotë se Shtetet e Bashkuara që,ndroj,në në krah të Kosovës ndërsa ajo punon për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për qytetarët e saj.Në urimin e tij Sekretari amerikan i Shtetit n,ënviz,on se pava,rësi,a dhe so,vran,ite,ti i Kosovës janë të pakt,hyesh,me dhe të pac,enue,s,hme, kësi,soj ndërtimi i inst,ituc,io,neve el,ast,ike demokratike dhe gj,ithëpë,rfshir,ëse që ofr,ojn,ë për të gjithë qytetarët kërkon këm,bën,gul,je.Një mesazh ka pasur dhe për rajonin. Sekretari amerikan shprehet se SHBA-të presin që Kosova me të drejtë të zë,rë vendin e saj p,ërk,rah fq,injëv,e të saj në ins,titu,cio,net evropiane dhe eu,roatlan,tike.“Ritheksojmë mbësh,tet,jen tonë për Dia,log,un e le,htë,suar nga BE-ja, si mënyrë për të arritur një marrë,vesh,je për ma,rrëd,hëniet e nor,mal,izua,ra të për,qendr,uara në njo,hjen re,ci,pro,ke”, thotë ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.