E PAPRITUR / Ja pse Hashim Thaçi vendosi qe pavaresia te shpallet me 17 Shkurt,flasin nga LPK-ja

E PAPRITUR / Ja pse Hashim Thaçi vendosi qe pavaresia te shpallet me 17 Shkurt,flasin nga LPK-ja

E PAPRITUR / Ja pse Hashim Thaçi vendosi qe pavaresia te shpallet me 17 Shkurt,flasin nga LPK-ja

Bedri Islami, ish-kreu i Lëvizjes Popullore Kombëtare (LPK), që në pu,blik,un e gjerë kosovarë njihet nëpërmjet sh,kri,meve që i boto,nte në mediat e pas,luf,të,s, ka bërë një dekl,ar,atë inte,resa,nte në një emis,ion tele,viz,iv në Shqipëri rreth datës së shp,allj,es së pava,rë,sisë së Kosovës. Islami ka thënë se Hashim Thaçi e ka zgjedhur 17 shkurtin për shkak se kjo është data e the,meli,mit të LPK’së (17 shkurt 1982).“Është zgje,dhur që,llimi,sht data 17 shkurt, sepse më 17 shkurt është k,rij,uar Lëvizja Popu,ll,ore e Kosovës dhe Thaçi tha do se ta shp,allim pav,arësi,në në një ditë të sh,ën,uar për Kosovën. Dhe meqenëse ka qenë për shumë vite një nga drejtuesit e LPK zgjodhi këtë datë. Ndoshta bëjë ga,b,im që e shp,alos,i për herë të parë këtë ide sepse tjerëve nuk u ka rënë në m,end por fa,kti kështu është”, ka theksuar Islami në emisionin “A,rna,utis,tan” të drejtuar nga Mustafa Nano.

Islami ka treguar për kohën ku ka pun,uar si gazetar dhe kur ka qenë pjesë e str,uktur,ave të Partisë Soc,iali,ste në Shqipëri e më pas edhe për mi,gri,mi,n në Gjermani ku ka takuar edhe akt,ivi,stët e lëvizjeve të ndryshme shqiptare.Përveç të tjerëve ai ka përmendur edhe Ali Ahmetin dhe fi,gur,a tjera. Islami ka treguar se si është ngji,tur në krye të LPK’së duke thënë se i ka marrë 88 vota dhe se vetëm ai ka qenë k,und,ër. Më pas, Islami ka fo,lur edhe për r,aport,et e tij me ish-presidentin Hashim Thaçin.

Leave a comment

Your email address will not be published.