Gruaja e bën “llom” burrin !! Këtë të fundit po e ruan Polícia…

Gruaja e bën “llom” burrin !! Këtë të fundit po e ruan Polícia…

Gruaja e bën “llom” burrin !! Këtë të fundit po e ruan Polícia…

Në qytetin e Prishtinës është paraqitur një rast i dh unès nè f amilje.Në po lic inê e Kosovës rastin e ka lajmëruar burri ku ka raportuar se ka qenë i dh u nuàr fizikisht nga bashkëshortja e tij, femër Kosovare.DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI ME TEPER

Ai ka pranuar edhe asistencè m jekës ore.Me v endim të pro ku rorit e d yshuar shkon në mbajtje, ndërsa v lkt imës i lëshohet u rdhër m brojtje em erg jent.DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI ME TEPER

Leave a comment

Your email address will not be published.