E PAPRITUR / Armend Mujes i del kunder Vellau i vet / Ja per qfare behet fjale

E PAPRITUR / Armend Mujes i del kunder Vellau i vet / Ja per qfare behet fjale

E PAPRITUR / Armend Mujes i del kunder Vellau i vet / Ja per qfare behet fjale

Gazmend Muja sërish ka dalë ku,n,dër vëllait të tij, deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Armend Muja, kësaj radhe për të,rheq,jen e mjeteve nga Trusit.Deputeti i LVV-së Armend Muja dje u sh,preh ku,n,dër tërheqjes së mjeteve nga Trusit Pe,nsi,onal, propozim ky nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili gjeti mbështetje edhe nga shumë qytetarë.“Nëse ka ardhur ky pr,opoz,im nga PDK-ja, unë mendoj që është një p,ropoz,im i v,arf,ër inte,lektua,lis,ht. Demonstron m,osnj,ohuri ko,ncept,uale siç e ka,rakt,er,izon PDK-në që një kohë të gjatë. E vërteta është që qytetarët e Kosovës kanë vës,hti,rë,si në këtë kohë. Mirëpo, Qeveria duhet të përdorë me,ka,nizma të tjerë të polit,ikë,s f,is,kale jo të ngritën pritje në formë të pro,paga,nd,ës që i mundëson ose të krijojë përshtypje sikurse ajo lej,ohet. Trusti Pensional është i diz,ajn,uar në atë mënyrë që të kursejnë qytetarët që të për,ballo,jnë k,onsu,min pas moshës 65-vjeçare. Nëse i shikoni të gjitha raportet ndërkombëtare, kjo është bërë një herë, por që nuk duhet të le,johet në të ardhmen dhe e kup,toj që çfarëdo që kanë nevojë qytetarët është mirë që qeveria t’i adr,eso,jë ato përmes transfereve s,ocia,le, jo duke abu,zu,ar me Trustin Pensional”, ka deklaruar Armend Muja për EO.Megjithatë, vëllai i tij, Gazmend Muja tërheqjen e mjeteve nga Trusti e kon,sid,ero,n si jet,ike për f,amilj,en e tij dhe shumë të tjera në Kosovë.Përmes një postimi në Facebook ai sot ka thënë se të,rhe,qja e trustit 20-30%, në këtë peri,ud,hë do të ndikonte p,ozi,tivi,ht në përmirësimin e ba,zës mat,eri,ale.“Tër,heq,ja e trustit 20-30%, në këtë periudhë do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e bazës materiale dhe konsideroj se është jet,i,ke për mua dhe shumë familje në Kosovë”, ka thënë Gazmend Muja.

Leave a comment

Your email address will not be published.