Vjosa Osmani me fjale te medha per vendin tone ne mes te Gjermanise / TE LUMTE Presidente

Vjosa Osmani me fjale te medha per vendin tone ne mes te Gjermanise / TE LUMTE Presidente

Vjosa Osmani me fjale te medha per vendin tone ne mes te Gjermanise / TE LUMTE Presidente

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se ndi,ki,i i Rusisë përmes Serbisë është evi,dent dhe se Serbia duhet të tra,jto,het si shteti që nuk baz,ohet në vle,rat evropiane.Ajo, në ditën e fundit të Konferencës për Sig,urisë në Mynih, ishte e ftuar si fol,ëse në try,ezën e rrum,bull,ak,ët për të diskutuar të ardhmen e Ballkanit Perëndimor si dhe për sf,id,at dhe mundësitë në rrugën drejt st,ruk,tur,ave euroatlantike.Megjithatë, Osmani e theksoi ne,voj,ën e angazhimit të vaz,hdu,esh,ëm në pr,oc,es,in e dial,og,ut dhe potencoi se Kosova e ka dës,hmu,ar gjithnjë kons,trukt,ivi,tet,in e saj në p,roces.“Kosova çdoherë ka ko,ntribu,uar për p,aqen dhe sig,ur,inë afatgjate dhe në dialog ka treguar anga,zhim aktiv duke dhënë propozime konkrete”, theksoi Osmani, duke shtuar se pr,oce,si duhet të përqendrohet në njohjen re,cipr,oke si e vetmja zgj,idhje që sig,uron pa,qen dhe st,abil,tet,in afa,tgja,të në rajon.Në këtë diskutim, përveç pre,side,ntes Osmani, morri pjesë edhe Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor, përfaqësuesi i BE-së për dialog, Miroslav Lajçak, ministrat e punëve të jashtme nga rajoni, ambasadorja i SHBA-ve në NATO, i dërguari i posa,çëm i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Stuart Peach, si dhe përfaqësues të shteteve, or,gan,izat,ave ndërkombëtare dhe shoqërisë civi,le.Osmani ka folur për pro,gres,in the,lb,ësor që po bën Kosova në fusha të ndr,ysh,me dhe njëkohësisht përmendi sfi,d,at me të cilat pë,rbal,let shteti ynë me një fqi,nj a,gre,siv dhe d,es,tabi,l,zues.Në kuadër të zhvi,llim,eve të fundit në Evropë, presidentja theksoi nevojën për një përpjekje të bashkërenduar të bas,hkës,isë ndë,rkomb,ët,are në raport me sit,uat,ën e sig,ris,ë në Ballkanin Perëndimor.

Leave a comment

Your email address will not be published.