Albin Kurti ne mes te Gjermanise me nje perfaqesim dinjitoz per Kosoven – Ja fjalet e tij per Kosoven

Albin Kurti ne mes te Gjermanise me nje perfaqesim dinjitoz per Kosoven – Ja fjalet e tij per Kosoven

Albin Kurti ne mes te Gjermanise me nje perfaqesim dinjitoz per Kosoven – Ja fjalet e tij per Kosoven

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, në ku,ad,ër të Ko,nfer,enc,ës së Si,gur,is,ë në Mynih ka zh,vil,luar një takim me ho,mol,ogen e tij nga Estonia Kaja Kallas.Kurti dhe Kallas, në takim f,olën për ma,rrëd,hën,iet e mira në mes dy ve,nde,ve, për ar,rit,jet dhe sf,id,at e qeverive res,pektiv,e g,jatë vitit të kaluar, për me,nax,him,in e pa,nde,mi,së, rin,gja,ll,jen e eko,nomi,së dhe ball,afaq,im,in me kr,iz,ën glo,ba,le energjetike, si dhe për sit,uat,ën në Ukrainë.I pari i Qeverisë së Kosovës tha se qeverisja e mirë dhe lu,f,ta ku,nd,ër kr,im,it dhe kor,rup,sio,nit është pasqyruar edhe në raporte ndërkombëtare, sikurse ai i Transparency International.“Me,naxhi,mi i su,ksess,hëm i pa,n,de,mis,ë dhe fushata e suksesshme e va,ksi,ni,mit ma,s,iv të popullatës, së bashku me besimin e madh në ins,titu,cion,et qeverisëse, ka ndikuar në përgjigjen po,zit,ive të ekonomisë së vendit gjatë viti 2021. Ndërkaq, qeverisja e mira dhe l,uf,ta ku,nd,ër kr,imi,t dhe ko,rru,psi,on,it është pasqyruar edhe në raporte ndërkombëtare, sikurse ai i Tr,anspar,ency Int,ernati,on,al, përkatësisht në indeksin e perceptimit të korrupsionit, në të cilin Kosova vitin e kaluar ka shënuar përmirësim rekord vjetor për 17 vende”-tha Kurti.Shefja e e,kze,kuti,vit estonez e fal,ënd,eroi kryeministrin Kurti dhe Kosovën për marrëdhëniet e mira bila,teral,e.Për të di,skutu,ar më gje,rësi,sht mbi fo,rmat e bashkëpunimit në fusha me interes të për,bashkë,t, ajo e ftoi kryeministrin Kurti për vizitë zyrtare në Estoni.

Leave a comment

Your email address will not be published.