E FUNDIT / Ramush Haradinaj “godet” Qeverine Kurti me kete qe sapo tha

E FUNDIT / Ramush Haradinaj “godet” Qeverine Kurti me kete qe sapo tha

E FUNDIT / Ramush Haradinaj “godet” Qeverine Kurti me kete qe sapo tha

Kr.yet.ari i A.l.eanc.ës për A.rdh.ërinë e Kos.ovës, R.amush Haradinaj, ka th.ënë se qy.tet.arët në K.osovë ja.në në një s.itu.atë te.jet të vës.htirë ek.onomike e s.ociale.Haradinaj e kons.ideron si hap u.r.gjent, apr.ovimin e nj.ë vendimi që lej.on qyte.tarit të t.ërh.eqin një pë.rqindje të ca.ktuar të mj.eteve nga tr.usti pe.nsional.

“Si.tuata është e ja.shtëzakonshme, pran.daj edhe ve.ndimet duhet të jenë të jash.tëzako.nshme”, ka shkr.uar ndër të tjera Haradinaj.Qën.drimi i plotë i Ha.radinajt për kët.ë çështje:Të le.johen qytetarët që të tërheqin mjete nga Tru.stQy.tetarët në Kosovë janë në një situatë tejet të vështirë ekonomike e sociale. Shtrenjtimi i artikujve elementarë për jetesë, ka shtyer shumë kategori që të përballen gjithnjë e më shpesh me mbijetesën ekonomike.

Pr.andaj e ko.nsi.deroj si ha.p të pa.rë urg.jent, apr.ovimin e një ven.dimi që lej.on qyte..tarët tëtë.rh.eqin një pë.rqi.ndje të ca.ktuar të mj.eteve nga tru.sti pen.s.ional. Si.tuata ës.h.të e jash.tëza.konshme, p.ra.ndaj ed.he ven.dimet du.h.et të je.në të ja.shtëza.konshme. Na.tyrisht kr.ahas kë.saj mase, qe.veria duhet të mendojë edhe për masa të tjera, në këtë kohë vështirë të përballueshme për qytetarët.

Leave a comment

Your email address will not be published.