Hoxhaj “GODET” Qeverine Kurti : Po d.shtoni ne raport me Rusine

Hoxhaj “GODET” Qeverine Kurti : Po d.shtoni ne raport me Rusine

Hoxhaj “GODET” Qeverine Kurti : Po d.shtoni ne raport me Rusine

Ish-min.istri i jashtëm i Kosovës, E.nver Ho.xh.aj për.mes një r.eag.imi ka th.ën.ë se Kosova po d.ë.s.hton t.a ku.ndrgo.d.asë Ru.sin.ë për.ku.ndër të g.jitha dekl.ar.atave s.uImu.ese të fun.dit të b.ë.rë ndaj kësaj të f.un.it ndaj Ko.sov.ës.Enver Hoxhaj q.ë ës.htë ed.he në.nk.ryetar i Kuv.end.it p.ërm.es një sh.kri.mi në r.rje.tin s.o.cial Fa.ce.b.ook ka thënë se Kos.ova është vij.a e parë e fus.hatës ag.r.esive r.use në Ba.llkan, ku vetëm gj.atë javës së kaluar tri herë Kosova u go.dit dir.ekt.

“N.ë f.il.lim të ja.vës Putini ak.uz.oi N.AT.O-n për b.omb.ard.imin e Se.r.bisë. Por, mori p.ërgj.igje nga K.anc.elari Scholz i cili i tha se NATO ndali g.je.nocid.in se.rb në Kosovë! Në f.un.d të javës së kaluar, Lavrovi, ak.uz.oi Sh.qipërinë dhe Kosovën që po rek.rut.ojnë mer.cenarë për I.uf.tën në Uk.rainë! Në fu.nd, edhe një eur.odepu.tete fra.nce.ze pr.o ruse g.ënjeu gji.tha.shtu di.çka edhe ku.nd.ër K.oso.vës!”, ka shkruar Hoxhaj.

A.i, tu.tje t.ha se kjo tre.gon që Kos.ova ve.çse ësht.ë pj.esë e be.tejës pro.paga.di.sti.ke të Iu.ftës në Ukr.ainë! “Këtu g.oditet K.osova, por edhe par.tnerët tan.ë perëndimor! Një go.ditje e str.ukturuar ndaj Koso.vës e a.sesi një rast i iz.oluar, por, ky n.uk është f.undi!”.“Në të ka.lu.arën, çd.oherë që.llimsh.ëm dhe në më.nyrë të men.duar mi.rë kemi re.ag.uar ku.nd.ër prop.agan.dës r.u.se në m.ënyrë zy.rtare, duke dër.guar dok.umen.te st.rat.egjik.e në pj.esë të ndr.yshme të bo.tës për t’i shp.ër.faqë gën.jesh.trat e ty.re në med.iat bo.tër.ore!”, ka sh.kruar H.oxhaj.

Hox.haj ka theksuar se Qe.veria e Kosovës po dë.shton të kun.dër.god.asin Rus.inë se.pse, sip.as t.ij, nuk mj.fton një po.st.im në “Twitter” si rea.gim a.d-ho.c e as një de.klarat.ë për m.edia kos.ovare për të b.indur se po ndo.dhë diçka!“Go.ditja ru.se e ja.vës së fun.di.t ka mun.dur ta për.cakto.jë nu.m.rin aq të v.og.ël të t.aki.meve dh.e n.iveli.n e ul.të gja.të Kon.ferencës së Sig.urisë në Mynih! Por, ndoshta kr.erët sh.tetër.orë që ishin atje n.uk e kuptoj.në as kah p. ju vjen!”, ka shkruar tutje ai.

G.jit.has.htu, ish.-kry.edi.plomati ko.sovar ka dek.laruar se që nga fi.llimi i kr.iz.ës në U.rainë, Kë.sh.illi i Si.gurisë Komb.ëtare në Kos.ovë nu.k është tak.uar asnjë.herë duke pot.encuar se Serbia ka mbledhur Këshillin e saj për t’i dhënë mbësh.tetje bet.e.jës ku.ndër Kosovës.

Leave a comment

Your email address will not be published.