LDK vjen me nje deklarate te forte : Qeveria po te.nton t’i po.liti.zojë ins.titucionet e pa.varura

LDK vjen me nje deklarate te forte : Qeveria po te.nton t’i po.liti.zojë ins.titucionet e pa.varura

LDK vjen me nje deklarate te forte : Qeveria po te.nton t’i po.liti.zojë ins.titucionet e pa.varura

L.id.hja D.emo.kratike e Ko.so.vës (LDK) po kr.it.ikon shu.mi.cën pa.rlame.ntare në ve.nd se për r.reth një vit ka.në l.ënë ja.shtë fu.nksionit insti.tucione.t e pa.varura, si Or.ganin Shq.yrtues të Pro.kurimit (OShP), Aut.oritet.in Kos.ovar të Kon.kurr.encës (AKK), bor.din e a.nke.save si dhe Komi.si.onin e Pa.varur për Me.dia.
Këtë mosf.u.kion.alizim nga LDK po e sh.ohin si kap.je dhe p.oli.t.izim të ins.titu.cioneve të p.ava.rura.

Shk.ë.mb Man.aj nga LDK, në një kon.fere.ncë për me.die th.a se sh.kak i mo.sfun.k.si.ona.lizi.mit të k.ëty.re in.s.titu.cion.eve ko.m.un.at dhe in.stit.u.cionet q.en.dr.ore k.an.ë mb.etur pa re.al.izuar p.rojek.te të ci.lat n.di.kojnë në mir.ëqen.ien e qyte.tar.ëve të vend.Manaj:Për një vit ka.në mbetur jas.h.të fu.nksion.it in.stitu.ci.onet e pav.arura.

“Qe.veria e Ko.sovës për a.fër një v.it ka.në lë.në ja.sh.të funk.sio.nit inst.ituci.onet të rë.ndësishme t.ë pa.varura. Si O.rg.ani Shq.y.rtues i Pro.k.urimit, Au.tor.itet.it Ko.sovar të Ko.nku.rr.encës si dhe bordin e an.ke.save dhe kom.isi.onin e pa.varur të m.edi.ave.Si p.as.ojë e mb.e.tjes j.ashtë fun.ksi.onit të OSHP-së kom.unat dhe ins.tituc.ionet qen.drore ka.në mbe.tur pa re.al.izuar pr.oj.e.kte në v.lerë qin.dra, mi.liona euro të

ci.lat n.dikoj.në drej.tpë.rdrejt në mirë.qen.ien e j.et.ës së qy.te.tarëve të Ko.sovës tek bi.zne.set si dhe n.diko.jnë du.ksh.ëm në zv.ogël.imin e ve.ndeve të p.u.nës në se.kto.rin privat.V.etëm Ko.muna e P.risht.inës ng.a mos.fu.ksi.o.naliz.imi i këtij in.sti.tucioni ka të bl.l.okuara 13 milionë euro”, tha Manaj.Mb.etja ja.sh.të f.unksi.onit të Aut.oritetit Kos.ovar të Konk.urr.encës si.pas Manajt i hap r.rugë a.bu.zimit në tregun dominues.
Man.aj: Po tentohet ka.pja e ins.tituci.oneve të pa.v.ar.ura

“S.i p.aso.jë e mb.etjes jas.htë funk.sion.it të Au.toriteti Ko.sovar të K.onku.rrencës nuk mund të mb.rohet Konk.urr.enca, r.espekt.ivisht i hapet rruga a.bu.z.imi me t.re.gun dom.inues, lid.hjeve të m.arrë.veshjeve t.ë nd.alu.ara në fo.rm.ën e ka.rt.elave dhe b.ash.kimit ose pë.rqend.rimit të nd.ërmar.rjeve, n.ë këtë ko.hë kur ngr.it.a e çm.imit të en.erg.jisë dhe p.roduk.teve ush.qimore ka kap.luar në ven.din tonë që kanë nd.ikim të d.rejt.për.drejt në je.tën e qy.t.etarëve dhe fa.miljeve, mung.esa e kë.tij institucioni r.r.ezikon që këto çm.ime t.ë ngr.iten në fo.rmë të m.arrëv.eshjes dhe në

kun.dërsh.tim të p.l.otë me leg.jis.lac.ionin në fu.qi[…] L.DK von.esën për mosf.uksino.nal.izi.min e kë.tyre ins.tit.ucioneve e sh.eh si ten.tim, kap.je e po.l.iti.zim të in.stitu.ci.oneve të pav.a.rura k.ush.tetuese”, tha ai.Tu.tje ai tha se pa.rtia në pu.shtet ka dë.shtuar që të zg.je.dh k.ryet.arin dhe an.ëta.rin e OShP-së si.pas t.ij kjo për sh.kak të di.ve.rgj.encave të g.rup.it parl.amen.tar të Ve.tëvendo.sjes për të z.gjedhur p.ersonat e af.ër me push.t.etit.

Leave a comment

Your email address will not be published.