“PDK-ja nuk duhet te sillet sikur Thaci e Veseli jane ne Pushime” / Ja nga kush i erdhen keto fjale te renda PDK-se

“PDK-ja nuk duhet te sillet sikur Thaci e Veseli jane ne Pushime” / Ja nga kush i erdhen keto fjale te renda PDK-se

“PDK-ja nuk duhet te sillet sikur Thaci e Veseli jane ne Pushime” / Ja nga kush i erdhen keto fjale te renda PDK-se

Ish-kandidati për deputet nga radhët e PDK-së, Haki Morina, i cili është edhe ish i bu,rg,os,ur p,olit,ik, përmes një sh,kr,imi aut,ori,al ka thënë se PDK-ja nuk duhet të sil,let sikur Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli kanë shkuar për pus,hime në H,agë ose sikur ata nuk kanë qenë li,derë e drej,tues të PDK-së.PDK-ja, sipas ish-kandidatit për deputet të kësaj partie, duhet ta de,mon,stro,jë shumë më bin,dshë,m se deri tani, që kanë qenë, janë dhe do të jenë në mbr,ojt,je dhe në mbës,hte,tje të fu,qis,hme politike të figu,rës së ish-presidentit leg,ji,ti,m të Kosovës, por edhe të fig,ura,ve tjera që në Ha,gë përfaqësojnë lu,ft,ën tonë ç,lir,im,tar,e.“As,një l,uft,ë e asnjë pa,varë,si nuk është meritë veç e një in,div,idi, sepse vetëm nuk bëhet lir,ia as pav,arës,ia. Por, më meritori bëhet emër sim,boliz,ues i atyre për,pjekj,eve. E ai është Hashim Thaçi, që edhe sot po ball,afaq,ohe,t me sf,ida,t e pav,arë,si,së, duke vu,ajt,ur si i bur,gos,ur po,lit,ik. Po e v,uan bu,rg,un për shk,ak të rol,it të tij të madh në lu,ft,ën çl,irim,ta,re, si njëri nga kre,rët më të rë,ndës,ish,ëm të saj dhe si dr,ejt,or i dr,ejtor,isë pol,iti,ke të UÇK-së. Ani pse Gj,yka,ta Spe,ci,ale zyrtarisht u th,emelua nga Kuvendi i Kosovës, nuk duhet të mun,gojë mb,ësh,tetja e ins,tit,ucion,eve dhe e poli,tik,ës së Kosovës. Nuk duhet të mun,goj,ë, sepse dihet, kjo gj,yk,të ishte një sf,idë e madhe për t’i çuar p,ërpa,ra pro,ce,set po,itik,e të cilat e nd,ihmo,jnë Kosovën për të ecur më e sig,urt drejt fin,aliz,imit të sta,tus,it ndërk,ombë,tar të saj”, ka thënë Morina.

Ish i bur,go,sur,i po,liti,k ka thënë se Hashim Thaçi ishte i ve,tëdijs,hëm që mund të ishte edhe vetë ku,rban i këtij pro,c,esi, por ai nuk e vuri vetën mbi int,eres,at e Kosovës.“Kjo gjë duhet të merret parasysh nga të gjithë, e jo të bëhet e ku,ndë,rta, siç po veprohet deri tani, duke e su,lmua,r fi,gur,ën e tij, e duke i dhënë kështu “le,gjit,imit,et” mo,ral, jo Gjy,kat,ës, por pro,kur,or,it të lë,ndë,s ku,ndër ish Presidentit. E duke i dhënë pë,rkr,ahje mo,r,ale pro,kur,orit në aku,z,ën e tij, në këtë rast nuk i jepet pë,rkra,hje dën,im,it të ish Presidentit, por i jepet për,kr,ahje aku,z,ës që e ko,mpro,met,on lu,f,tën e dr,ejt,ë të Ush,tr,isë Çl,ir,imta,re të Kosovës”, ka shkru.ar Morina.

Leave a comment

Your email address will not be published.