Agim Bahtiri me nje thirrje tronditese per Albin Kurtin / Ja sygjerimi i Bahtirit per Kryeministrin e vendit

Agim Bahtiri me nje thirrje tronditese per Albin Kurtin / Ja sygjerimi i Bahtirit per Kryeministrin e vendit

Agim Bahtiri me nje thirrje tronditese per Albin Kurtin / Ja sygjerimi i Bahtirit per Kryeministrin e vendit

Agim Bahtiri, përmes një shkrimi në Facebook, i bën thirrje kryeministrit Albin Kurti që t’i nda,lë të gjitha inv,estim,et ka,pit,ale dhe ato t’i adresojë në ar,ma,tos,jen e Ush,tr,isë.Bahtiri shkruan:Pas njohjes të pav,arë,sisë së Luhanskut dhe Donbasit nga Rusia, dhe hy,rjes usht,ara,ke në këto zona nga ush,tr,ia ruse, Republika e Kosovës duhet të tr,eg,ohet shumë e vëm,end,shme me s,itua,tën në veri.Prej vitit 1999 Serbia qendron pr,akti,kish,t në g,jend,je gatish,mëri,e për ta an,eks,uar veri,un e Kosovës, por që gjit,hmon,ë ka pritur të kr,ijoh,en sit,uat,a të reja g,jeo-poli,ti,ke që do ta fav,orizo,nin.Pas pu,sht,imit të një pjese të Ukrainës nga Rusia, edhe ale,ati i saj në Ballkan me në krye Vuçiqin duket se nuk ka vu,ll,net të ruaj pa,qen në rajonin tonë.I bëjë apel Qe,verisë së Kosovës që t’i ndalë të gjitha proj,ekte,t e inv,estim,eve kapitale dhe bu,xhe,tin e dedikuar për to ta ri,dest,inoj kom,plet për ar,mato,s,jen e Us,htri,së së Kosovës.

Në maj të vitit 2021 kam nënshkruar kontratë me Min,istrinë Mbr,ojtjes për t’i dhënë në shfry,tëzim 195 hektarë tokë në fsha,tin Cërnushë të Mitrovicës për ndë,rti,min e bazës ush,tar,ake të FSK-së, nga e cila veriu mon,itoro,het plotësisht. Pas zhvillimeve aktu,ale, fillimi i ndërtimit të menjëhershëm të saj është nevojë ur,g,jente.Kryeministër Albin Kurti, unë në Vetëvendosje kam ardhur sepse kam besuar dhe besoj që jeni të për,kusht,uar maksi,malish,t për mbr,oj,tjen e veriut të Kosovës, i cili ishte har,ruar nga qev,eritë paraprake.Pas shpë,rth,imit të ko,nfl,ik,tit mes Rusisë dhe Ukrainës rendi i ri global ka t,end,encë për të nd,rysh,uar, e që dihet se Serbia gjit,hmo,në ka qenë dhe është ve,gël e Rusisë për de,stab,iliz,im,in e Ballkanit në përgjithësi dhe Kosovës në ve,çanti. Andaj nuk duhet të rrimë duar,kry,q për,bal,lë kësaj si,t,uate, por ta ar,m,atos,im Ush,trin,ë tonë për aq sa është e mu,ndsh,me, duke i lënë anash për një kohë auto,str,adat e pro,j,ektet e ngj,ashme.

Leave a comment

Your email address will not be published.