Avdullah Hoti godet rende Qeverine e Kosoves me kete qe tha,nuk i ka kursyer aspak fjalet

Avdullah Hoti godet rende Qeverine e Kosoves me kete qe tha,nuk i ka kursyer aspak fjalet

Avdullah Hoti godet rende Qeverine e Kosoves me kete qe tha,nuk i ka kursyer aspak fjalet

Ish kryeministri, Avdullah Hoti, ka thënë që bizneset ve,ndo,re asnjëherë, nuk kanë qenë më të pa,sig,urta.Sipas tij, mos,ve,primi i Qeverisë ndaj kr,iz,ave të shka,ktu,ara, i sh,ton pro,ble,met.“Është rritur pas,igu,ria në t,regj,et glo,bal,e, për shkak të zhvillimeve në Ukrainë. Jam i vetëdijshëm që pro,b,leme,t s’i ka sjellë Qeveria ekz,istu,ese, por mosve,pri,mi ose ve,primi i ga,bu,ar i qeverisë e rë,ndon bar,rën për qytetarët. Bizneset, ku,rrë në 20 vite nuk kanë qenë më të p,asigu,rta, sa i pë,rket politikave fis,k,ale dhe rre,gull,ativ,ës ekonomike të qeverisë”.“Në sek,to,rin publik, nuk ka asnjë in,vest,im të madh që kri,jon efe,kte mul,tip,liku,es në ek,ono,mi, për pun,ësi,m, për të ardhura të përf,itim,it të bizneseve. Kemi parë bll,oki,min e OSHP-së që rea,lis,ht i ka lënë të bl,lok,uara mil,iona euro në Kosovë”, tha tutje Hoti në seancën e sotme të Kuvendit.

Leave a comment

Your email address will not be published.