Kjo si ju drejtua Kryeminstri i vendit Albin Kurti qytetareve te Kosoves eshte e pa kuptueshme

Kjo si ju drejtua Kryeminstri i vendit Albin Kurti qytetareve te Kosoves eshte e pa kuptueshme

Kjo si ju drejtua Kryeminstri i vendit Albin Kurti qytetareve te Kosoves eshte e pa kuptueshme

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se rritja e ko,nsum,it dhe sh,penzim,eve nuk do të ishte i mundur nëse do të rri,te,shin përgjithësisht var,fë,ria e ska,mja.“Njerëzit shpen,zojmë vetëm pse ata kanë të shp,enz,ojnë”.Po, kjo nuk është e vetmja arsye sipas Kurtit.“Ka edhe një arsye tjetër pse ata shpe,nzoj,në. Ata sh,penz,ojnë kur besojnë që va,zhdo,jnë të kenë përndryshe nuk shpe,nzoj,në”, shtoi Kurti.“Ata më parë shpe,nzoj,në sesa kursejnë kur kanë shpresë, kur be,sojnë se e ardh,mja është më e mirë se e tas,hmja”, tha kryeministri.Prandaj siç thotë Kurti, janë rritur edhe të hyrat do,gan,ore.“A ka në Kosovë var,fë,ri, ka, a ka va,rfë,ri eks,tr,eme, ka.Ata që përmendin Zvicrën e Gjermaninë, ky është s,igur,isht mod,eli që ne duam”, pote,ncoi Kurti.Këto deklarime Kurti i bëri pas kund,ërsht,im,eve të shumta që pati nga deputetët Kuvendit të Kosovës lid,hur me deklar,ime,t e tij për kin,se rrit,je dhe zhv,ill,im ekonomik.

Leave a comment

Your email address will not be published.