Kuvendi i Republikes se Kosoves vendos kete gje te madhe per FSK-ne / Ja per qfare behet fjale

Kuvendi i Republikes se Kosoves vendos kete gje te madhe per FSK-ne / Ja per qfare behet fjale

Kuvendi i Republikes se Kosoves vendos kete gje te madhe per FSK-ne / Ja per qfare behet fjale

Leh,tëso,hen dhe zgjerohen mun,dës,itë e FSK-së për bash,këzb,arkim me for,cat ale,ate amerikane edhe në ope,raci,one tjera paqer,uajt,ëse.Sot Kuvendi i Kosovës ka miratuar Pro,je,ktlig,ji,n për Rat,ifik,imin e Marrëveshjes për Stat,usi,n e For,ca,ve (SOFA) në mes Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Kuvajtit.Ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj thotë se kjo marrë,vesh,je le,jon dhe rre,gull,on qëndrimin e përk,ohshë,m dhe atë tr,anz,it të Fo,rcë,s së Sigu,ris,ë së Kosovës në te,rr,ito,rin e Shtetit të Kuvajtit për pjesëmarrje dhe mbështetje në mis,ion,et e for,cav,e të SHBA-së në Republikën e Irakut.

“Kjo marrëveshje është in,i,ci,uar me rastin e fillimit të plan,ifikim,eve për pjesëmarrjen e FSK-së në bashkë-zbar,kimin e parë me for,cat amer,ikane në Kuvajt, por që nuk është arr,itur të fi,nalizo,het në kohë”, shkruan tutje Mehaj.Ministri i Mbr,ojt,jes thotë se Republika e Kosovës ka shpr,ehur int,ere,simin për pjesëmarrje në mis,ione të tjera bashkë-zbark,imi me for,cat e SHBA-së.“Miratimi i këtij pro,jek,t-li,gji e bën më të le,htë mundësinë e real,izi,mit të misio,nev,e të ardhshme të bashkë-zbarkimit me fo,rc,at amerikane në ter,rito,rin e Shtetit të Kuvajtit”, ka njoftuar Mehaj.

Leave a comment

Your email address will not be published.