Putin habit gjithe Europen me kete qe tha per Kosoven

Putin habit gjithe Europen me kete qe tha per Kosoven

Putin habit gjithe Europen me kete qe tha per Kosoven

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka folur për ve,ndim,in e tij që t’ua njohë pav,arë,si,në dy ra,jon,eve l,ind,ore të Ukrainës. Derisa sa i përket dë,rgi,mit të us,htr,isë ruse jashtë kuf,ij,ve, Putin është arsyetuar se “një gjë e tillë në,nku,pton n,dihm,es,ën usht,ar,ake për këto repu,blik,a”, shkruan telegraf.rs.Ai ka thënë se Moska ka bis,eduar për këtë edhe me Perëndimin dhe Bashkimin Evropian, dhe sh,ton se kon,fl,ik,ti nuk është diskutuar.Ndërkohë gjatë këtij fj,ali,mi, ka folur edhe për Kr,ime,në si pjesë të Rusisë derisa e ka përmendur edhe Kosovën.“Njerëzit që jetojnë në Sevastopol kanë vendosur për veten e tyre, e kam thënë disa herë se sa ndry,shon me ra,stin e Kosovës”, ka thënë Putin.Tutje Putin ka thënë se zgj,idh,ja më e mirë për Ukrainën do të ishte të re,fuz,onte ba,shki,min në NA,TO dhe të mbante sta,tus neu,tr,al.

Leave a comment

Your email address will not be published.