Vuçiq nuk e le te kapet me Kosoven edhe pas komentimit te situates mes Rusise dhe Ukraines

Vuçiq nuk e le te kapet me Kosoven edhe pas komentimit te situates mes Rusise dhe Ukraines

Vuçiq nuk e le te kapet me Kosoven edhe pas komentimit te situates mes Rusise dhe Ukraines

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi se do ta dë,non,te njohjen e pa,varë,sisë së rajoneve sep,arat,iste në li,ndje të Ukrainë nga Rusia, kur presi,den,ti ukrainas, Volodymyr Zelenskiy të “dë,noj,ë bo,mbar,dim,et e NA,TO-s ndaj Serbisë në vitin 1999”.“Serbia gjithmonë ka mbë,sh,tetur inte,grit,et,in e Ukrainës dhe nuk ka pasur nd,rysh,ime”, tha Vuçiq për Pink TV gjatë vizitës në Monako.Ai iu kun,dë,rpër,gjigj deklaratës së ambasadorit të Ukrainës në Serbi, Oleksandr Alexandrovich, i cili tha se pop,ulli ukra,inas pret që Serbia të dë,no,jë lëvizjen e Rusisë për të njohur Do,njeck,un dhe Luhanskun si ent,ite,te të pa,va,rura.

Bom,bar,di,met e NA,TO-s ndaj caq,eve serbe kishin filluar pas dës,ht,imit të ne,goci,atave për zgjidhjen e kri,zë,s në Kosovë, të mba,jt,ura në Rambuje dhe Paris në shkurt dhe mars 1999.Su,lm,et aj,rore të NA,TO-s mbi caqet us,hta,rake nisën më 24 mars të vitit 1999 dhe zgjatën për 78 ditë. Kjo ndërh,yr,je i dha fund lu,ft,ës në Kosovë.Ndryshe, shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë dë,nu,ar vendimin e Rusisë për të njohur dy raj,onet se,para,ti,ste në l,ind,je të Ukrainës. Vetëm lid,eri serb i Bosnje e Hercegovinës, Millorad Dodik, nuk e ka dë,nu,ar këtë veprim të Rusisë dhe ka thënë se sht,eti i tij duhet të qën,dr,ojë neu,tral ndaj zhvi,lli,meve në Ukrainë

Leave a comment

Your email address will not be published.