E FUNDIT / Albin Kurti takohet me komandantin e KFOR – Ja cila eshte arsyeja e takimit

E FUNDIT / Albin Kurti takohet me komandantin e KFOR – Ja cila eshte arsyeja e takimit

E FUNDIT / Albin Kurti takohet me komandantin e KFOR – Ja cila eshte arsyeja e takimit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, së bashku me ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla dhe ministrin e Mb,roj,tjes, Armend Mehaj, pritën sot në ta,kim ko,mandan,tin e for,ca,ve paq,eruaj,të,se të NA,TO-s në Kosovë (KFOR), Gje,ner,al Ma,jor Fe,renc Ka,jari.Kurti shprehu mirë,njo,hjen në emër të qytetarëve të Kosovës për rolin e vazh,duesh,ëm të KFO,R-it në sigu,rimi,n e pa,qes dhe sta,bili,tet,it në Republikën e Kosovës.Kryeministri e njo,f,toi kom,an,dan,tin për mbl,ed,hjen e Kë,shil,lit të Sig,uri,së të mb,ajtur mb,rëmë, si dhe ko,nkluz,io,net nga kjo mble,dhje lidhur me bas,hkëpun,imin dhe bashkërendimin sa më të ngushtë me NA,TO-n, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar.Në këtë takim u ritheksua gatishmëria e Qeverisë, in,stitu,cione,ve të Republikës së Kosovës dhe For,cave pa,qer,uaj,tëse të NA,TO-s në Kosovë (KFOR) për komunikim, bash,këp,unim e bas,hkë,ren,dim të vep,ri,meve për r,uaj,tjen e a,mbi,ent,it të qe,të dhe të si,gu,rt, në shërbim të pa,qes, sta,bili,t,ti,t dhe sig,u,risë për të gjithë qytetarët e Kosovës, transmeton Klankosova.tv.

Leave a comment

Your email address will not be published.