Kreret e Shtetit Osmani Kurti dhe Konjufca dalin te gjithe kunder Rusise / Ja Deklarata

Kreret e Shtetit Osmani Kurti dhe Konjufca dalin te gjithe kunder Rusise / Ja Deklarata

Kreret e Shtetit Osmani Kurti dhe Konjufca dalin te gjithe kunder Rusise / Ja Deklarata

Krerët e institucioneve të vendit, presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryeparlamentari Glauk Konjufca, kanë dalë me një deklaratë të përbashkët pas fillimit të l,uf,tës në Ukrainë.Në këtë reagim shtetëror dënohet fu,qis,hë,m ag,resi,oni us,hta,rak dhe inv,ad,imi i Ukrainës nga Rusia.“Gjithashtu, Republika e Kosovës dënon njohjen il,ega,le të ‘pa,var,ësisë’ së re,gj,ion,eve ukrainase të Luhanskut dhe Donetskut nga ana e Federatës Ruse. Str,ate,gji,a e ndj,ekur nga Moska për të kri,ju,ar, përmes agr,esi,nit us,ht,arak, ent,ite,te fa,nto,me bre,nda te,rrito,rit të Ukrainës, gr,umb,ul,limi mas,iv i f,orca,e us,htar,ake në ku,ij,të e Ukrainës dhe su,lmi ma,siv dhe i p,apr,ovo,kuar ku,ndër qyteteve dhe fsh,atrav,e të Ukrainës është një ndër god,itj,et më të r,rezi,ksh,me që i është bërë ark,ite,tur,ës së sig,uri,së ndër,komb,ëtare, të ndë,rtuara pas Lu,ft,ës së Dytë Botërore”, shkruhet në këtë deklaratë shtetërore.Tutje, theksohet se Kosova i mbë,sht,et plotësisht re,agim,et e shteteve demokratike dhe or,ganiza,ta,ve ndërkombëtare dhe iu bashkohet atyre në ndërmarrjen e veprimeve dhe ma,sa,ve që nd,ësh,kojnë ag,res,ion,in e Rusisë ndaj Ukrainës, duke për,fshir,ë shqi,pti,min e sa,nks,one,ve, mas,ave dhe veprimeve të tjera.

Leave a comment

Your email address will not be published.