Pas situates te krijuar Rusi – Ukraine / Ky eshte reagimi i Albin Kurtit

Pas situates te krijuar Rusi – Ukraine / Ky eshte reagimi i Albin Kurtit

Pas situates te krijuar Rusi – Ukraine / Ky eshte reagimi i Albin Kurtit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se su.l,mi rus në Ukrainë, përbën agr,esion,in e dytë më të madh us,hta,rak prej përfundimit të Lu,ft,ës së Dytë Botërore.“Sot është një më,n,gjes i tr,isht,ë në Evropë, për shkak se në këto ça,ste që ne ndod,he,mi këtu në ko,nfer,ncë në Prishtinë, në Ukrainë po ndodh inv,azi,oni rus, i cili është ag,res,io,ni më i madh ush,tar,ak jo vetëm në Evropë që nga përf,undi,i i L,uf,tës së Dytë Botërore”.Kurti theksoi se në këto ças,te të tr,is,hta për Evropën ne sol,ida,rizo,hem,i me popullin e Ukrainës.“Në këto çaste të tr,isht,a për Evropën, dhe jo vetëm, ne sol,ida,rizo,hem,i me popullin e Ukrainës dhe jemi të o,rient,uar bashkë me Bashkimin Evropian, NA,TO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar për sov,rani,teti,n shtetëror, int,egri,tet,in ter,rit,ria,l, pav,rësinë, e vendit dhe të dr,ejt,ën e vetëve,ndosje,s për popullin e Ukrainës”.

Leave a comment

Your email address will not be published.