Serbia po shfrytezon situaten ne Ukraine per te vepruar ne Veri te Kosoves / Ja kush po i thote keto fjale tronditese

Serbia po shfrytezon situaten ne Ukraine per te vepruar ne Veri te Kosoves / Ja kush po i thote keto fjale tronditese

Serbia po shfrytezon situaten ne Ukraine per te vepruar ne Veri te Kosoves / Ja kush po i thote keto fjale tronditese

Us,htar,aku dhe njo,h,ësi i çës,htje,ve të sigu,ris,ë Ramadan Qehaja, tha se Serbia synon që ta shf,ryt,ëz,ojë “mës,ymjen” e Rusisë në Ukrainë për të bërë lëv,izje të fo,rc,ave në veri të Kosovës.Qehaja theksoi se Serbia tani duhet të pë,rcakt,ohet se cilën anë e mban.Sipas tij Serbia do të mund të te,ntoj përdo,rimin e forc,ave për një ”bl,ic-kr,ig” usht,arak deri në lu,min Ibër.“Ne në vazhdimësi jemi duke u ball,af,aquar me ndi,kim,in rus përmes p,art,ner,it të saj str,ate,gj,ik – Serbisë. Me për,shka,ll,ëzim,in e si,tuatë,s në Ukrainë, Serbia do të detyrohet që të përc,akto,het se ku e mban anën, vendim ky jo i le,ht,ë i tyre. Megjithatë, Serbia do të sy,noj që të shf,rytë,zoj ”mës,ymj,en” ruse në Ukrainë për të bërë lëvizje të fo,rca,ve në veri të Kosovës sipas met,odo,logj,isë dhe qas,jes tani më të ap,li,kuar nga Federata Ruse në ra,jonet ukrainase Luhansk dhe Donjetsk”.“Si mund të bëhet kjo? Serbia do të mund të ten,to,j pë,rdo,imi,n e fo,rcav,e për një ”bl,ic-k,rig” ush,tar,ak deri në lumin Ibër duke kr,iju,ar një sit,uat,ë fa,kt,ike të re në ter,re,n, duke shfr,ytëz,uar fok,us,in ekz,ist,ues per,ën,dimor në Ukrainë dhe duke kri,juar një rr,etha,në favo,riz,ues,e në bisedimet e ar,dhshme, kupt,ohet në funk,sion të nda,rjes së Kosovës”.

Leave a comment

Your email address will not be published.