Aishe Haklaj: Berisha furnizoi Serbinë me ar më në 1997- është tr adhëtar kombëtarë

admin 0

Aishe Haklaj: Berisha furnizoi Serbinë me ar më në 1997- është tr adhëtar kombëtarë

Ha pjen e de pove të ar mës në 1997, Aishe Haklaj e ko nsideron si një tr adhti ko mbëtare jo ve tëm nd aj Kosovës, por edhe sht etasve shqiptarë. Ajo tha se Berisha u ka sh itur kosovarëve dhe U Ç K-së ar mët që mund t’ia je pte në mënyrë zy rtare, teksa më e rë nda sipas saj ishte fur nizimi me ar më i serbëve në një kohë që Kosova luf tonte ku ndër tyre.
“Nd arja e ar mëve ka qenë një tr adhti kombëtare sepse ato a rmë dr ejt Kosovës u dër guan me para dhe shteti mund t’i dërgonte në më nyrë shtetërore, pa para. Ata po rrez ikonin shfa rosje, kurse ne po u shi snim vëllezërve tanë, ata që u kanë shi tur, ar mët që i kishin ma rrë në de pot shtetërore. Ato ar më mund të dërgoheshin përmes shtetit, në mënyrat e tyre, me ma rrëveshjet e tyre, por duhej të ishin ma rrëveshje shtetërore sepse edhe Kosova kishte ato, si të thuash, in stitucionet e saj, kishte një pr esident në atë kohë, kishte një qe veri në ek zil në atë kohë, u kr ijua më pas U Ç K-ja, e cila po pë rpiqej të luf tonte ku ndër reg jimit të Millosheviçit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *