Aktivistja Serbe Hallakat Boten, I’a Nxerr Te Zezat Serbise !! Serbia Ka Histori Te Rrejshme Dhe Ceshtjen E Kosoves E Ka…

admin 0

Aktivistja Serbe Hallakat Boten, I’a Nxerr Te Zezat Serbise !! Serbia Ka Histori Te Rrejshme Dhe Ceshtjen E Kosoves E Ka…

Sonja Biserko presi dente e Komitetit te Helsin.kit te Serbise, ka deklaruar per revis.ten kroate, Vijenac, se e gjithe histo.ria e Serbise eshte nje genje.shter e madhe. Ser bia nuk ka
qasje te vertete per nje pjese te histo.rise se saj qe lidhet me Perandorine Osmane.
Nga injo ranca e fak.teve ka krijuar mitin per Kosoven, per heroi zmin serb dhe mbreterine qiellore. E gjithe his.toria e Serbise eshte nje genje shter e madhe”, ka dekla.ruar pa pardon Sonja Biserko gjate nje inter.viste te gjere. Ajo edhe nje here perseriti se serbet ishin per.gatitur per lu fte kunder kroateve qe nga vd.ekja e ish presidentit te Jugo sllavise Josip BrozTito.

Per ndryshe, Fakulteti Juridik ne Beo.grad ka qene nje prej shtyllave te proje.ktit te madh serb, ku nga aty jane defi.nuar gjitha perpjekjet politike te Millo.sheviqit, nga aty te flitej per te drejten e serbeve per re volte, duke mohuar repub.likat ekzistuese jugosllave, kurse argumen.tet e tyre jane perdorur ne tekstet e botu.ara ne libra dhe gazeta. Dhe memoran.dumi endrra eshte nje prej atyre doku menteve. Ata te gjithe preten donin se duhet ri organizuar Jugosllavia, me qellim qe serbet te ka.pin dhe te marrin territorin e tyre etnik, deklaroi ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *