Albin Kurtit I Vjen Mesazhi I Papritur Nga Presidentja E Komisionit Te BE-Se !! Ja Cfare I Tha…

admin 0

Albin Kurtit I Vjen Mesazhi I Papritur Nga Presidentja E Komisionit Te BE-Se !! Ja Cfare I Tha…

Ne em er te Bashkimit Evropian, von der Leyen ia ka ri.theksuar z. Kurti urimet me te per zemerta per emerimin krye.minister i Kosoves, siç edhe ia ka shpre.hur tashme gjate takimit ne Bruk.sel, me 29 prill.
Shpre soj ta vazhdojme bashke.punimin dhe ju deshiroj sukses ne man.datin tuaj, ka shkruar ajo. Presi dentja von der Leyen ka the.ne se perspektiva kredi bile e Bashkimit Evropian per vendet e Ball.kanit Perendimor mbetet prio.ritet per Komisionin.
Ne deshi.rojme qe ta shohim avan.cimin me te shpejte te Kosoves ne rrugen e saj evro piane dhe do te vazhdojme ta mbesh.tesim progresin e arritur ne reformat qe i ker.kon kjo, ka shkruar ajo dhe ka shtuar se duke e njo.hur rendesine qe e ka per qyte.taret e Kosoves, ne do te vazhdojme te avo kojme per nje vendim pozi.tiv te BE-se per libera lizimin e vizave. BEja, si pas von der Leyen, gjith.ashtu qendron perkrah Kosoves dhe popu.llit te saj ne lu ften kunder pan demise dhe mbeshtetjen e rime.kembjes ekonomike edhe neper mjet Planit per Ekonomi dhe Investime per ven.det e Ballkanit Perendimor, te mira.tuar ne muajin tetor te vi tit 2020.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *