Albin na bëre të gjithëve Krenar!! Kjo ishte GO DITJA e fortë që i dha grekëve kr yeministri i Kosovës!!

admin 0

Albin na bëre të gjithëve Krenar!! Kjo ishte GO DITJA e fortë që i dha grekëve kr yeministri i Kosovës!!

“Kry eminist ri Kurti kërkoi që të zgje rohet dhe të thell ohet edhe më tej bashkëpunimi bilateral dhe që Greqia t’i bashkohet bl lokut të v endeve që e kanë njohur Kosovën.
Znj. Aliferi e infor moi kr yeministrin Kurti për fte sën që Greqia i ka bërë m inistres së Punëve të Jashtme dhe D asporës, Donika Gërvalla për të vizituar Greqinë. Duke folur për m arrë,dhëniet eko nomi ke mes dy vendeve, ajo potencoi faktin se javën që vjen v irtualisht do të mbahet forumi i tretë eko nomik mes Greqisë dhe Kosovës”, thuhet në komuni,katën e Zyrës së Kry eministrit.Kurti ka vlerësuar lart ma rrëdhëniet me Greqinë dhe angazhi min e saj për anëtarësimin e Kosovës në o rganizata ndërkombëtare.

“Kr yeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka pr itur sot shefen e Zyrës Ndërlidhëse të Republikës së Greqisë në Kosovë, Chryssoula Aliferi, e cila e uroi për f itoren në zgj edhje dhe për stabilitetin që kjo f itore ka sjellë në vend. Ajo i solli kr yeministrit Kurti le tër f alënderimin e kr yeminist,rit të Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, për ur imin që i ka bërë atij me rastin e 200- vj etorit të r evoluc ionit grek. Ai i vlerësoi lart m arrëdhëniet me Greqinë dhe a ngazhimin e saj për anëtarësi min e Kosovës në or ganizata ndërkombëtare, siç ishte rasti me anëtarësimin në BERZH”, thuhet tutje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *