Alfred Cako Befason Me Deklarate, E Tij: Do Vijë Një Dimër Që Do Zgjasë, 10 Vjet! Qeveria, Nuk Duhet Te She Se As Nje..

admin 0

Alfred Cako Befason Me Deklarate, E Tij: Do Vijë Një Dimër Që Do Zgjasë, 10 Vjet! Qeveria, Nuk Duhet Te She Se As Nje..

Ko nspiracionisti shqiptar Alfred Cako pa rashikon kohëra të vs htira për shqiptarët. Ai tha se di mri që do të vijë do të jetë shumë i vë shtirë në botë. Ai i bën thi rrje qe verisë dhe shqiptarëve që të jenë të për gatitur.
“I bëj th irrje kryeministrit të ar dhshëm dhe shqiptarëve. Mos i shi sni pr odhimet bu jqësore j ashtë shtetit, sikur dhe me flo ri t‘ua ja pin. Ushqeni popullin tuaj. Gr urë, mi sër, dr ithëra, za rzavate, v aj ull iri. Shqiptarët të ru ajnë ka fshët e tyre që të ushqejnë vendin.
Dimri 2021-2022 do jetë shumë i vë shtirë në botë dhe do vi jnë ti kë rkojnë me çm ime shumë të la rta.Qe veria ti ngrejë do ganat me çm ime shumë të la rta që ata të mos kenë mu ndësi të ma rrin as një gjë. Të mbu shen fr igoriferët plot në vj eshtë, me li mona ma ndarina, vaj ulliri etj.
Shqiptarët do të pë rballojnë një di mër ja shtëzakonisht të fri kshëm. Më i fr ikshëm do jetë tj etri pasi është lu ftë 10-vjeçare” tha Cako.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *