Amerika ”Çon Pesh” Gjithë Beogradin Me Goditjen Që I Dha Serbisë !! Serbët Të Hutuar Nga Kjo…

admin 0

Amerika ”Çon Pesh” Gjithë Beogradin Me Goditjen Që I Dha Serbisë !! Serbët Të Hutuar Nga Kjo…

Amba sada amerikane ne Serbi ka rea.guar per nderimin qe i eshte bere koman dantit Goran Rado.savljeviq i cili ka qene i per.fshire ne vr asjen e vellezerve Bytyçi. Ne nje pos.tim ne Twitter ambasada ameri kane ka shkruar se Rado.savljeviq duhet te perballet me drejte.sine dhe jo te nde rohet me steme.
Ky ishte gjith ashtu njeriu i ngarkuar ne kam.pin ku u gjeten eshtrat e vr ara te tre amerikaneve ne 1999 Ylli, Agron dhe Meh.met Bytyqi.
Rado savljeviqi ishte san.ksionuar nga ShBAja per perfshirjen e tij te besu.eshme ne vr asjen e tyre. Ai du het te perba.llet me drejtesine, jo te ma rre nderime, eshte thene nga Amba.sada Amerikane. Nje sia e for.cave speciale serbe e njohur si Xhan darmeria ka nderuar ish-komandantin Goran Rado savljevic, i cili dysho.het se ishte i perfshire ne vr asjen e tre shtetasve amerikane qe shkuan ne Kosove per te Iu ftuar se bashku me re beIet shqiptare etnike kun.der sundimit te Beogradit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *