Amerika Jep Lajmin E Hidhur ”Trondites” Per Serbine !! E Gjithe Serbia Ne Kembe…

admin 0

Amerika Jep Lajmin E Hidhur ”Trondites” Per Serbine !! E Gjithe Serbia Ne Kembe…

Serbia ka te drej.ten sovrane të blejë ar me nga Kina apo kujtdo qe deshi ron, por pushteti serb duhet të hap sytë e të vendos si t’i shman get zevendë.simit të një varësie, asaj nga Kremlini, me nje tjeter ate te Partisë Komuniste të kines, tha gjenerali ameri kan Fre derick Ben Hodges
Do te prisja qe ministria e mbroj tjes ti kushtoj vëmendjen e duhur kur behet fjalë për konfirmimin e ndër.veprimit te sistemeve kineze në kor nizën e sis.temeve te tyre dhe konceptit të mbrojtjes, po ashtu dhe qëndrueshmë risë, perkatesisht mirë.mbajtjes afatgjate, mun icionit, trajnimit.
Ai tha se shpre.son se qeveria serbe do te beje me te miren per te rinjte e Ser bise, duke lidhur marreveshje qe do te ju mundë.sonte marre veshjet me te mira e me perspektive ne te ardh.men.
Marreveshjet me Kinen zakonisht per.fshijne disa rezultate nega.tive, siç është transferi apo vjedhja e teknologjise, infu.zioni i fuqisë punëtore kineze në dëm të punësimit të fuqisë punë.tore te nikoqirit, e marre veshje jashtë zakonisht të pavolitshme të pageses së bor xheve të Kinës tha gjenerali amerikan.
Hodges qe ka koman duar forcat toke sore amerikane në SHBA në Europë prej 2014 deri në vitin 2017, tani ështe bashkepunëtor i Qendrës për Analizë të Poli.tikave Europiane , shtoi gjith ashtu se Perën dimi do te duhej te garonte me Kinën duke of.ruar kushte me te mira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *