Azem Vllasi ‘Godet’ Albin Kurtin Per Ceshtjen E Dialogut ! Ja Cfare I Tha Se Duhet Te Beje Ai…

admin 0

Azem Vllasi ‘Godet’ Albin Kurtin Per Ceshtjen E Dialogut ! Ja Cfare I Tha Se Duhet Te Beje Ai…

Ai ka dekla.ruar se nese ftohet nga Qeveria Kurti do ta jepte kontri.butin e tij ne kete proces duke shtuar se e njeh shume mire histo.rikun e marre dhenieve mes Kosoves dhe Serbise.
Gjith sesi do te shkoja dhe çdokush prej nesh qe mund te kontri.buoje diçka dhe nese ftohet te ndihmoje diçka eshte i obli.guar qe te pergjigjet. Kur pati filluar dia.logu jam ofruar qe te jem prane, sepse e njoh shkel.qyeshem historikun e rapor.teve mes Kosoves dhe Serbise. Edhe emrat qe jane per mendur para disa ditesh dhe kushdo qe mund te kontri.buoje ate qeveria dhe krye ministri duhet ta kete afer.
Vllasi, ne Edici.onin Special ne Klan Kosova, ka thene se dialogu me Serbine duhet te vazh.doje dhe se politika kosovare duhet te gjeje uni.tet per kete çeshtje.
Dialogu gjith sesi duhet te vazhdoje dhe nga pala koso.vare duhet te kete konsensus dhe unitet, sepse dallime ne çeshtjet esen.ciale nuk ka derisa grin djet dhe inatet e vog.la duhet ti leme anash. Nuk duhet nga ana jone, prej krye ministrit Albin Kurti qe te thuhet se se kemi prio.ritet dialogun, sepse dialogu eshte nje prej çesh.tjeve me prioritet, sidomos ne poli.tiken e jashtme. Ne jemi ne pozi.cion me te mire, sepse prej shtet.eve kryesore perendimore askush s’po kerkon nga ne qe te he.qim dore nga shtetesia apo te bejme kompro.mise per çeshtjen e shtetesise. Bota ka shume prob.leme te tjera dhe nuk mund te merren me ne dhe Serbine pa fundesisht. Duhet te ekzistoje nje bashke punim i plote mes pozites dhe opozites, sepse kjo eshte çesh.tje per interes te shtetit.

Ishpolitikani ka dekla.ruar se nuk eshte mire qe secila qeveri qe vjen te preten.doje se nuk eshte bere asgje ne procesin e bise.dimeve me Serbine, derisa ka shtuar se pala koso.vare nuk duhet ta ve ne tavolinen e dialogut çesh.tjen e shtetesise, kufijve dhe struk.turen e brendshme kushtetuese.
Synim i pales koso.vare ne Bruksel duhet te jete qe ti per kujtohet Aleksandar Vuçiqit i cili perserit vazhdi.misht frazen per nje zgjidhje kom promisi. Dialogu ne Bruksel eshte per cjelle prej Keshillit te Sigurimit si dialog per norma.lizimin e marre dhenieve dhe jo siç shprehet pala serbe per zgjidhjen e çesh.tjes se Kosoves, sepse kjo çeshtje eshte zgji.dhur dhe Kosova eshte shtet. Ne po shkojme ne dialog vetem si dialog per norma.lizimin e marre dhenieve, sepse çeshtja e statusit te Kosoves eshte kryer me vlere.simin e Gjykates Nder kombetare te Drejtesise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *