“BABA Erdogan” I Vetmi Qe Po Mendon Per Muslimanet Ka Nje Kerkese Te “Fuqishme” Per Papen

admin 0

“BABA Erdogan” I Vetmi Qe Po Mendon Per Muslimanet Ka Nje Kerkese Te “Fuqishme” Per Papen

Erdogan i kërkon Papës të ndihm,ojë në çështjen e p,alestin,ezëve.Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i kër,koi Papa Françeskut të ndi,hmojë në mobili,zimin e botës për të mira,tuar s,anksi,one kundër I,zrae,lit për luf,hten e tij ndaj p,alestine,zëve në Rripin e G,azës.Turqia ka shtuar ang,azhimin diplo,matik për situ,atën në G,aza dhe telefonata midis Erdoganit dhe Papa Françeskut u zhvillua në këtë vijë.Erdogan i tha Papa Françeskut se “p,alestine,zët do të vazhdojnë t’i në,nshtrohen një suI,mi nëse bash kësia ndërkombëtare nuk e dë,non I,zra,elin me san,ksi,one”, tha presidenca turke.Sipas Turqisë, mes,azhet e Papës janë të një rë,ndësie të veça,ntë për të “mobiliz,uar botën e krish,terë dhe bashkë,sinë ndërkombë,tare”.Të dielën, Papa Françesku, tha se humbja e jetëve të paf,ajshme në G,aza ishte “e tme,rrshme dhe e pap,ranuesh,me”.Erdogan, i cili ka mbështetur çësh,tjen p,alestin,eze gjatë qeverisj,es së tij 18-vjeçare, ka folur vazh,dimisht kund,ër v,eprimeve të I,zrael,it.Ai i tha Papës se “i gjithë njerë,zimi duhet të jetë i bashkuar ku,ndër” I,zrae,lit.Në përpjekje për të marrë mbë,shtetje ndërkombëtare për sa,nksio,ne të mundsh,me ndaj I,zrae,lit, ministri i Jashtëm turk, Mevlut Çavusoglu bisedoi me homologun e tij britanik, Dominic Raab.

Cavusoglu i tha Raabit se është “thelbësore që bashk,ësia ndërk,ombëtare të bëj një reag,im të fortë” ndaj ag,resi,onit të I,zra,eli,t, tha një burim i min,istrisë së jashtme turke.I,zrae,li ka vazhd,uar edhe të hënën në mëngjes fushatën e suI,meve ajrore në qytetin e G,azës, pava,rësisht thirr,jeve për t’i dhë,në fund l,ufh,tës.Aeroplanët lufh,tarakë i,zrael,itë ndërmorrën 80 suI,me ajrore në disa zona të qytetit të Gazës, menjëherë pasi militantët e Hamasit hapën një breshëri raketash në Izraelin jugor.Përmes një deklarate, Forca e Mbrojtjes së I,zrae,lit (IDF) tha se “avionët lufh,tarak,ë po g,od,asin objektivat në Rripi,n e G,azë,s”.Us,htria tha se ka shkatërr,uar 15 kilometra tunele të mili,tantëve si dhe shtëpitë e nëntë koma,ndantëve të pretenduar të Hamasit.Zyrtarët p,alesti,nezë në G,aza thonë se e diela ishte dit,a më e keqe që nga fillimi i lufh,timeve me I,zrael,in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *