Baton Haxhiu: Hashim Thaci është BABA i Kosoves

admin 0

Baton Haxhiu: Hashim Thaci është BABA i Kosoves

Une nuk e kam mbr ojtur Le vizjen Vete ve ndosje ne de bate. Ajo as qe ka ne vo je per mbr oj.tjen, e mbr on puna dhe ve primtaria e saj! Gje qe u de sh.mu a me 50 per qind te mb eshtetjes se po pu lla tes. Jeni ju disa za.ga re ga zetare te P D Kse qe e keni mbr oj.tur kr imin dhe ka pjen e shtetit.e
Dhe une ju nj oh mire bash per f aktin se kam pu nuar ne vitin 2009 si ke shill.tar ne M T P T dhe ju sh ihsha se si pr ej Baton Haxhiut e te po shte vinit dhe u ja rga.vi te sh it per nje koc me ua gj ujte me e le pi. Kjo me ne ve riti dhe dola kur u ku shtezova qe te be hem me P D Kne. Aso kohe ne rr ethin tuaj kishte nje rez te mire dhe te pe rgatitur, por te cilet shk ile.sh i n nga ata qe ia ba rtnin çanten she fit te madh, Hashimit.
Jo ra ste sisht ne vitin 2014 kam ka ndiduar per Ve te ve ndosjen veç me e dh ene ko ntri.butin tim mo de st qe te th yhet im azhi i se rvi leve sa ha nle pires ne rr etha.nat ku r une mund ti ki sha te gjitha ne se i nen shtr ohesha sh efit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *