Beogradi “B OMBARDOHET” sërish, SHBA dhe BE g odasin r ëndë Serbinë për Kosovën !!

admin 0

Beogradi “B OMBARDOHET” sërish, SHBA dhe BE g odasin r ëndë Serbinë për Kosovën !!

Amb asadori amerikan në Beograd, Anthony Go dfrey ka thënë se ShBA-ja është e zhg ënjyer me zv arritjen e d ialogut Kosovë-Serbi, r aporton Gazeta Express. Go dfrey në një inte rvistë për gazetën serbe Kurir ka thënë se zvarritja e pr ocesit dë mton njerëzit në rajon.
“ShBA-ja është e zhgë njyer me zva rritjen e tanishme të d ialogut. Jam i kënaqur që autoritetet në Serbi e njohin rë ndësinë e zgj idhjes së pr oblemit si dhe zv arritja d ëmton vetëm njerëzit në rajon dhe vazhdon të vazhdon të inkurajojë emi grimin e njerëzve.

Ne përkrahim përpjekjet e em isarit Lajçak, dhe mezi pr esim për drekën e pl anifikuar me liderët e rajonit në javët në vazhdim”, ka thënë G odfrey.
Ai ka ko mentuar edhe d eklaratën e amb asadorit gjerman, Thomas Schieb i cili ka thënë se b ombardimi i Serbisë më 1999 ka qenë i domosdoshëm për të p arandaluar një gje nocid dhe ka tastrofë hu manitare.
Godfrey në përgjigjen e tij dhënë për Kurir-in serb tha se qëndrimi i amba sadorit gjerman nuk është i ri dhe se ShBA-ja beson që Slobodan Millosheviqi e u dhëhoqi Serbinë drejt pë rgja kjes në vitet e 90-ta.
“Ambasadori Schieb është një mik i mirë dhe një njeri i nd eruar që punon pa u lo dhur për të rritur inv estimet gjermane dhe për të ndi hmuar Serbinë.
Nuk jam i si gurt pse p ubliku u b efasua nga d eklarata e tij – kjo pi këpamje nuk është e re dhe shumë vende bien dakord. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë besojnë se Slobodan Millosheviç e u dhëhoqi Serbinë në një rrugë të përgjakshme shk atërrimi në vitet 1990.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *