Bes Kallaku Gj Yqta rët Janë Bërë M Ilio nera Nga Vje Dh ja Derisa Unë Dhe Populli I Shkr Etë

admin 0

Bes Kallaku Gj Yqta rët Janë Bërë M Ilio nera Nga Vje Dh ja Derisa Unë Dhe Populli I Shkr Etë

Ed itoriali i kësaj të diele i m oderatorit të “Kosheres” Bes Kallaku l idhet me absur ditetin e shq iptarëve.
Gjatë fj alës së tij, Besi ka dek laruar se shqiptarët nd ryshe thonë dhe ndryshe v eprojnë. Kjo sipas m oderatorit, jo vetëm shk akton h abi, por edhe është gënj eshtër e madhe ndaj q ytetarëve.
“Ne jemi vendi i absu rditeve, aq sa llo garite shteti shqiptar ka kop juar tezën e pr ovimit të m aturës nga një shtet tjetër dhe ty të ngel në klasë se pse ke kop juar në pr ovim.
Ne jetojmë në një vend ku gjyqtarët janë bërë milionera, miliardera nga korr upsioni, nga vje dhja dhe ty të fu sin në b urg për një tel dr itash. Je tojmë në një vend ku nuk ka rast pas çdo oper acioni pol icor ku ka pen 100 kg dr ogë që mos të j etë i imp likuar një pol icë ose një shef i madh që nuk e gjen asgjë atë, po të rr asin br enda ty që të kapin me një ci gare ash ash.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *