Bizneset ndj ekin ‘këshillën’ e Edi Ramës, m arrin punëtorë nga Bangladeshi

admin 0

Bizneset ndj ekin ‘këshillën’ e Edi Ramës, m arrin punëtorë nga Bangladeshi

Nazmul Haque, 40 vj eç, pr ej një muaji ka ardhur në Shqipëri nga Bangladeshi për tu punësuar në një f abrikë të trajtimit të mbetjeve sht azore në qytetin e Lezhës.
Unë jam i m artuar dhe kam dy fëmijë, por duke qenë se në vendin tonë nuk na jepet mundësi punësimi u d etyrova të vi këtu,” thotë Haque, e cili thotë se është i k ënaqur me k ushtet e punës, ndërsa pronari i ka s iguruar gjithashtu u shqimin dhe fj etjen. “Pr oblem mbetet gj uha, por po m undohemi ta mësojmë,” shtoi 40-vj eçari.
Haque nuk është i vetëm. Në f abrikën e p ërpunimit të mbetjeve me o rigjinë shtazore “INCA” në qytetin e Lezhës, janë punësuar rishtazi 10 p unëtorë nga Bangladeshi.
Dr ejtuesit e kësaj s ipërmarrje th eksojnë se m ungesa e krahut të punës në vendin tonë, i ka d etyruar që ti kthejnë sytë nga vendet e tjera të botës dhe janë në pr itje të l idhjes së k ontratave të tjera me punëtorë të huaj.
“Me zgj erimin e k ompanisë tonë l indi nevoja për f uqi punëtore,” tha Iris Gruda, drejtoreshë e pr odhimit të k ompanisë. “Duke qenë se nuk kemi mu ndur të s igurojmë fuqi punëtore këtu në Shqipëri, po d etyrohemi të m arrim punonjës të huaj,” shtoi ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *