Burri i me.r.r jet.en gruas se tij, dhe t.en.ton ta f.she.h ngja.rjen por apli.kacioni e z.bu.lon ate

admin 0

Burri i me.r.r jet.en gruas se tij, dhe t.en.ton ta f.she.h ngja.rjen por apli.kacioni e z.bu.lon ate

47-vjeçari dy s.ho.het se i mori je.ten gruan e tij të re duke i t.h.y e.r një shi.s.he në k.o.kë, pastaj si.m.u.loi a.ks. i.de.n.t.in. para se ai të shkonte në sh.tr.at.
Ishte tek.n.olog.jia, ajo që zb.ul.oi gj.ith.çka. Në fakt, bu.rri ka ha..dhe mb.y.l.l.ur derën e shtëpisë disa herë siç d.e.m.ons.tr.ohet nga si.st.em.i i a.l.a r.m.it, përveç kësaj, ai kishte bërë disa h.a.p.a në këmbë, siç tregohet nga a.plik.aci.on.i në telefonin e tij, ‘ip.ho..ne’, në një orar kur, siç tha, duhet të ishte në shtrat për të fje.tu.r, s.
We.stpre.te.n.do.i se ai shkoi për të fjetur në orën 10:30 dhe zbuloi se gruaja e tij u v ..r.a vetëm mëngjesin tjetër.
Pr.o.ku rorët, megjithatë, i paraqitën jur.isë prova që ku..ndë.rsh.tojnë pr.e.te.nd.imet e ish-po licit. Të dhënat nga apl.ikac.io.ni i tij për shëndetin e ‘iP.ho.n.e’, treguan se ai kishte ndërmarrë 18 hapa midis orës 23:03 dhe 23:10, pikërisht në kohën kur ai tha se duhej të kishte fjetur. Ky ishte një ar.g.u.m.e.nt kryesor i p.ro ku.ro.risë që çoi në d..ën i.i.n. e tij nga ju.ri.a.
Faktet datojnë që nga viti 2018, por vetëm tani është dhënë d.ën.i.m..i përfundimtar për West, i cili do të ishte mbështetur në .p.r o.v.a dë.rr m.ue.se.

Sidoqoftë, burri vazhdon të de.k.la.ohet i pa.faj.s..h.ëm, një version i mb.ës.htetur edhe nga vajza dhe vjehrra e tij.
Duket se m.ar.rëd.hënia mes të dyve po shkonte drejt fundit, duke u ko.nsumu.ar për shkak të a.b.u z.im.it me al..ko ol.i..n nga gruaja e tij dhe aktivi.tetit të saj, si një st.ri pti.s.te në internet, gjë që nuk mira.toh.ej nga burri.
Në mbrëmjen e v.d e.k.j.es së saj, të dy kanë pa.sur de b.at.e të nx..ehta, derisa West h.o d.h.i telefonin e gruas jashtë dritares së shtëpisë dhe kur ajo shkoi për ta marrë, dy sh.oh.et se ai e ka ndj.e.kur dhe e ka q ël.l.uar, duke i th .y.e.r një .h.is.he në k o.kë.
Më pas, e ka ngr.itur në krahë dhe e ka lënë një cep të rru.gës afër banesës, ku u gjet e p.a.je të. T.r u.p.i i gr.u.as u gjet jashtë shtëpisë së tyre në Calera nga një automobilist që kalonte më 12 janar 2018. Ajo kishte v.eshur vetëm një palë sy.tj.e.n.a ng.jy.rë rozë.
Burri gjithmonë ka po.huar se shkoi në shtrat, ndërsa sipas tij, gruaja ishte duke p.ir.ë dhe se ai e vuri re atë që kishte ndodhur mëngjesin tjetër.

Megjithatë, a.plik.a.ci.oni që m.a.t h.a.pat në telefonin e tij, konfirmo.i lë.vizje të shumta në mes të natës, shumë e paz.ak.on.të për h.e.tu e.s.it, pasi burri kishte dek.lar.uar se po fl.in.te gjatë gjithë natës.
Sidoqoftë, m.br.oj.ja pre.te.nd.o.n se nuk ka gju..rm.ë të gi.s.htave në t.ru..pin e gruas dhe në s.his.he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *