Burri Mu sliman, gruaja Ka tolike, Kjo është j eta e ç iftit nga Gjakova! (Video)

admin 0

Burri Mu sliman, gruaja Ka tolike, Kjo është j eta e ç iftit nga Gjakova! (Video)

Janë në l idhje tash e 6 vjet.
Si në histori të bu kura da shurie, i njëjtë ishte edhe ta kimi i parë mes Robertina Mataj dhe Ardi Dina.
Ndonëse ajo je tonte në Zvicër, ata u nj oftuan tek v endi ku pu nonte Ardi në Kosovë.
Mi rëpo, rru gëtimi për të kr ijuar këtë l idhje nuk ishte as p ak i le htë për ta.
Kjo pasi Ardi është my sliman, nd ërsa Robertina ka tolike.
Momenti më i vë shtirë për 26-vjeçaren ishte ta kimi i parë i babait të saj me Ardin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *