Çdo Shqiptar i g ëzohet këtij lajmi qe sapo e tha Angela Merkel tër Kosovën (Vid eo)

admin 0


Angela Merkel ka folur rreth asaj nëse Gjermania do të mbe tet e ve tme si fu qi në Evropë ku ndër ide së së

ko rrigjimit të kufijve marrë pa rasysh mo spajtimet aktuale me Francën.
Weber në një in tervistë për gazetën Express thotë se një gjë e tillë nuk do të nd odh, me qenëse një shumicë e madhe e shteteve të BE-së në një periudhë për më shumë se një vit, janë ku ndër id esë së rr ezikshme të shkë mbimit të te rritoreve me p’oshtë n’diqni vide jon e plote e cila po le nam ne rrjetet sociale dhe me gjere ne te gjithe rrjette dhe me gjere


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *