Çfare Nuk Dinë Njerëzit Për Vlora Çitakun?

admin 0

Çfare Nuk Dinë Njerëzit Për Vlora Çitakun?

Vlora Çitaku, ish ambasa,dorja e Kosoves ne Shte,tet e Bashkuara te Amerikes, eshte nder politikanet me te pelqyera kosovare, pa marre parasysh subjek,tin te cilit i takon.Vlora, ka perfunduar nje MA ne Medie dhe Gaze,tari, dhe para se te anga,zhohej ne politike ka punuar si gazetare dhe perkthyese per disa medie perendimore, gjate lufh,tes ne Kosove ne periu,dhen 1998 1999. Me poshte jane disa gjera qe ndoshta si keni ditur rreth Vlora Citakut:
1. Vlora eshte punetorja me e re ne histo,rine e OSBEse, me vetem 17 vjet. Ndersa zedhenesja me e re ndonjehere e ndonje subje,kti politik, 19 vjet. Ajo ne SHBA njihet si nje nga refu,gjate me diplomate, gjithashtu eshte shpa,llur si diplomatja me me stil.
2. Nenat e Sebre,nices i kane shkruar leter falen,dermi Vlores, e cila i ka permendur ne Keshi,llin e OKBse, ku numeruar kh,rime,t e Serbise, derisa ambasadori i Bosnjes nuk ka mun,ndur te flase per ato khr,im,e.

3. Ka qene zedhe,nese e UÇKse.
4. Vlora eshte vleresuar si ministrja me e sukse,shme ne periudhen 2011 -2014.
5. Revista eli,tare amerikane Washington Life, ka shkruar nje arti,kull per Vloren, ku ka treguar per jeten e saj, duke e titu,lluar artikullin Rruga e Vlora Çitakut nga refu,gjate ne ambasadore. Nder te tje,rash aty citohet Vlora:
Ne koso,varet jemi prove e gjalle se kur ka soli,daritet ndermjet kombeve te lira te botes, atehere jeta e mund vëde,kjen dhe e mira ngadhen,jen mbi te keqen.
6. Ka qene perkthyese ne Rambuje.Vlora Citaku ka qene inspi,rim per grate e reja te merren me politike, ashtu siç e shpre,he edhe vete- Kam dashur te desh,moj se per te qene ne poli,tike nuk dmth te jesh i vje,ter apo burre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *